رئیس جهاد دانشگاهی مازندران: چرا قوانین منجر به حفظ محیط زیست ایران نشده است؟

ربات کشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با تاکید بر این که در حوزه محیط زیست مشکل قانون نداریم، اظهار داشت: از لحاظ کمیت، قوانین محیط زیستی بسیاری داریم اما اینکه چرا این قوانین منجر به حفظ محیط زیست نشده است، باید مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، واحد عبداللهیان در اختتامیه چهارمین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اظهار نمود: شاید قوانین ضمانت اجرایی ندارند یا شاید ما شهروندان اهتمام کافی برای اجرای این قوانین نداشته ایم.
وی اضافه کرد: سه ضلع اصلی توسعه پایدار انسان، انرژی و محیط زیست است. در میان این ضلع ها، انسان اصل است و همه آفریده های الهی برای آن است که انسان را به کمال برساند. متاسفانه گاهی انسان این آفریده ها را دچار صدمه می کند.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به اینکه فرآیند حفظ پایدار محیط زیست، توسعه پایدار را محقق می کند، اظهار نمود: برای دستیابی به توسعه پایدار باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا انسان مسئله است یا محیط زیست؟ از نظر من مسئله انسان است، چون تا زمانی انسان در محیط زیست دخالت نکرده محیط زیست دچار صدمه و تخریب نشده است.

وی تصریح کرد: در شرایط حاضر تخریب در همه جوامع رخ می دهد اما در جوامع توسعه یافته شدت تخریب کنترل شده است و در ایران این کنترل مشاهده نمی گردد.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با تاکید بر اینکه معضل پسماند گریبانگیر استان های شمالی است که فرآیند توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد. عامل تخریب هم ما انسان ها هستیم که تک تک ما در این وضعیت نقش داریم.

عبداللهیان اظهار نمود: از آنجائیکه انسان مسئله است باید خود، در بهبود شرایط محیط زیستی نقش آفرینی کند. هم چنین باید بدانیم که حل مسائل محیط زیستی باید از پایین به بالا رخ دهد و بهبود محیط زیست باید توسط فعالیت های مردمی مشابه گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست صورت گیرد.

وی افزود: در زمینه فعالیت های محیط زیستی نهضت تسهیل گران محیط زیست باید شکل بگیرد. دانشجویان هم بهترین قشر برای کار تسهیل گری هستند. نتیجه عملکرد این گروه سبب حساس شدن جامعه نسبت به محیط زیست می گردد.

رییس جهاد دانشگاهی مازندران عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته علاوه بر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی هم سبب کاهش روند تخریب شده است، ازاین رو ما هم برای حفظ محیط زیست باید قواعد اخلاقی را در کنار قواعد حقوقی تقویت نماییم.

عبداللهیان تصریح کرد: دانشجویان می توانند در زمینه تقویت قواعد اخلاقی محیط زیست نقش آفرینی کنند و در جهت فرهنگ سازی محیط زیستی مثمرثمر باشند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، چهارمین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور طی دو روز در دانشگاه بابلسر مازندران با حضور شوراهای مرکزی مناطق هشت گانه دانشجویان حامی محیط زیست برگزار گردید.