پشتیبانی از رشد و شكوفایی صنایع داخلی

به گزارش ربات كشاورز تفاهم نامه همكاری بین شورای علوم، تحقیقات و فناوری و مركز همكاری های تحول و پیشرفت در جهت پشتیبانی از رشد و شكوفایی صنایع داخلی منعقد شد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، موافقت نامه همكاری بین دبیرخانه شورای عالی عتف و مركز همكاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، كمك به معرفی تقاضاهای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم های مورد نیاز صنایع، به امضا رسید.
كمك به معرفی تقاضاهای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم های مورد نیاز صنایع، و همینطور اهمیت پشتیبانی از رشد و شكوفایی صنایع داخلی و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در راه رفع نیازمندی ها این تفاهم نامه منعقد شد.
همچنین این تفاهم نامه در جهت تقاضاهای فنی و تخصصی در بعضی صنایع كشور و پاسخ به مشكلات ناشی از تأمین نشدن نیازهای كشور از خارج و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم های ظالمانه به فرصتی برای توجه بیشتر به توانمندی های داخلی به امضا رسیده است.
این موافقت نامه همكاری با حضور مصطفی كاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف و دكتر كمال محمدی معاون طرح و برنامه مركز همكاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تبادل شد.