هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداكاری دانشجویان ایران برگزارمی شود، ۲۰ آبان، آخرین فرصت ارسال آثار

ربات كشاورز: هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداكاری دانشجویان ایران از جانب سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با هدف تقدیر از گروه های دانشجویی و دانشجویانی كه بر مبنای مصادیق فداكاری در عرصه های خدمات امدادی و خیرخواهانه مشاركت فعال داشته اند، برگزار می گردد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، هشتمین دوره اعطای “تندیس ملی فداكاری دانشجویان ایران” با هدف تقدیر از گروه های دانشجویی و دانشجویانی كه بر مبنای مصادیق فداكاری در عرصه های خدمات امدادی و خیرخواهانه مشاركت فعال داشته اند از جانب سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می گردد.
بر همین اساس، مدیر كل فرهنگی وزارت بهداشت در نامه ای از كلیه دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور، اطلاع رسانی مناسب در این خصوص را خواهان شد.
در متن این نامه آمده است: با توجه به مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در برگزاری هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداكاری دانشجویان ایران، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت پذیرد.
متقاضیان باید مدارك و مستندات مربوط را حداكثر تا ۲۰ آبان ماه جاری در سامانه ثبت نام اعطای تندیس ملی فداكاری دانشجویان به آدرس http: //tandisefadakari.ir وارد كرده و با استفاده از همین آدرس اخبار و اطلاعات تكمیلی را دریافت نمایند.
طبق اعلام مفدا، با عنایت به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداكاری و ضرورت معرفی فعالین این عرصه بعنوان الگوهای دانشجویی، در صورتیكه گروه ها یا دانشجویانی از آن دانشگاه، حائز شرایط و مصادیق فداكاری باشند، معاونت دانشگاه مربوطه می تواند راسا نسبت به معرفی و ثبت نام آنها در سامانه اقدام نماید.