رضایت کلی زائران اربعین از ساماندهی مرزها

ربات کشاورز: نظرسنجی از حدود ۱۵۰۰ نفر از زائران اربعین که برای ورود به کشور مرزهای زمینی را انتخاب کرده بودند نشان داده است که این افراد در مجموع از وضعیت ساماندهی مرزها در هنگام ورود و خروج، رضایت داشته اند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برای سومین سال، از زائران شرکت کننده در پیاده روی اربعین حسینی نظرسنجی کرد. این نظرسنجی بین روزهای ۶ تا ۱۱ آبان ماه سال جاری از ۱۴۹۱ از افرادی انجام شده که برای ورود به کشور مرزهای زمینی (شلمچه، چزابه و مهران) را انتخاب کرده اند.

نتایج نظرسنجی نشان می­ دهد در مجموع زائران از ساماندهی مرزها هنگام خروج و ورود رضایت داشته اند، به گونه­ ای که حدود ۶۲ درصد از آنها ساماندهی مرزها هنگام خروج را خوب و خیلی خوب توصیف و ۲۸ درصد هم عملکرد مسئولان در این زمینه را متوسط ارزیابی کرده اند.

همچنین ۶۶ درصد زائران ساماندهی مرزها هنگام ورود به کشور را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند و حدود ۲۷ درصد ارزیابی متوسطی در این زمینه داشته اند. ۶۶ درصد هم عملکرد دولت در دایر کردن ایستگاه های صلواتی دولتی را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند و ۵۴ درصد خدمات درمانی اورژانس و هلال احمر را خوب و خیلی خوب دانسته اند. ۳۱ درصد در این زمینه ارزیابی متوسط داشته اند.

یکی از خدماتی که امسال به زائران اربعین از جانب دولت عرضه شد، عرضه ارز (دینار) مسافرتی بود. ثبت نام ارز مسافرتی با استفاده از پیام رسان «بله» صورت گرفت که در این زمینه ۴۷.۶ درصد زائران از این اقدام (یعنی ثبت نام ارز مسافرتی با استفاده از پیام رسان) اظهار نارضایتی کرده و ۴۵.۳ درصد اظهار رضایت کرده اند. ۷.۱ درصد پاسخگویان هم در این زمینه نظری نداشته اند.

مطابق نتایج نظرسنجی ۴۳.۵ درصد زائرانی که مسیر زمینی را برای برگشت به کشور انتخاب کرده اند ارز مسافرتی دریافت کرده و مابقی دریافت نکرده اند. فقط ۱۹ درصد زائران میزان ارز مسافرتی را مناسب و خیلی مناسب دانسته اند و ۴۶ درصد این میزان را ناکافی عنوان کرده اند و مابقی نظر بینابین داشته اند.

در مجموع ۱۵ درصد پاسخگویان از فرایند دریافت ارز مسافرتی رضایت زیاد و خیلی زیاد داشته اند، ۴۷ درصد رضایت کم و خیلی کم داشته و ۳۱ درصد هم رضایت متوسطی در این زمینه داشته­ اند. مابقی پاسخگویان به این سؤال پاسخ مشخصی نداده اند.

میزان رضایت بر حسب کسانی که ارز مسافرتی دریافت کرده اند هم نشان داده است ۲۷ درصد دریافت کنندگان ارز دولتی از فرایند دریافت دینار، رضایت زیاد و خیلی زیاد، ۳۸.۲ درصد رضایت متوسط و ۳۴ درصد رضایت کم و خیلی کم داشته اند.