رضایت كلی زائران اربعین از ساماندهی مرزها

ربات كشاورز: نظرسنجی از حدود ۱۵۰۰ نفر از زائران اربعین كه برای ورود به كشور مرزهای زمینی را انتخاب كرده بودند نشان داده است كه این افراد در مجموع از وضعیت ساماندهی مرزها در هنگام ورود و خروج، رضایت داشته اند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برای سومین سال، از زائران شركت كننده در پیاده روی اربعین حسینی نظرسنجی كرد. این نظرسنجی بین روزهای ۶ تا ۱۱ آبان ماه سال جاری از ۱۴۹۱ از افرادی انجام شده كه برای ورود به كشور مرزهای زمینی (شلمچه، چزابه و مهران) را انتخاب كرده اند.

نتایج نظرسنجی نشان می­ دهد در مجموع زائران از ساماندهی مرزها هنگام خروج و ورود رضایت داشته اند، به گونه­ ای كه حدود ۶۲ درصد از آنها ساماندهی مرزها هنگام خروج را خوب و خیلی خوب توصیف و ۲۸ درصد هم عملكرد مسئولان در این زمینه را متوسط ارزیابی كرده اند.

همچنین ۶۶ درصد زائران ساماندهی مرزها هنگام ورود به كشور را خوب و خیلی خوب ارزیابی كرده اند و حدود ۲۷ درصد ارزیابی متوسطی در این زمینه داشته اند. ۶۶ درصد هم عملكرد دولت در دایر كردن ایستگاه های صلواتی دولتی را خوب و خیلی خوب ارزیابی كرده اند و ۵۴ درصد خدمات درمانی اورژانس و هلال احمر را خوب و خیلی خوب دانسته اند. ۳۱ درصد در این زمینه ارزیابی متوسط داشته اند.

یكی از خدماتی كه امسال به زائران اربعین از جانب دولت عرضه شد، عرضه ارز (دینار) مسافرتی بود. ثبت نام ارز مسافرتی با استفاده از پیام رسان «بله» صورت گرفت كه در این زمینه ۴۷.۶ درصد زائران از این اقدام (یعنی ثبت نام ارز مسافرتی با استفاده از پیام رسان) اظهار نارضایتی كرده و ۴۵.۳ درصد اظهار رضایت كرده اند. ۷.۱ درصد پاسخگویان هم در این زمینه نظری نداشته اند.

مطابق نتایج نظرسنجی ۴۳.۵ درصد زائرانی كه مسیر زمینی را برای برگشت به كشور انتخاب كرده اند ارز مسافرتی دریافت كرده و مابقی دریافت نكرده اند. فقط ۱۹ درصد زائران میزان ارز مسافرتی را مناسب و خیلی مناسب دانسته اند و ۴۶ درصد این میزان را ناكافی عنوان كرده اند و مابقی نظر بینابین داشته اند.

در مجموع ۱۵ درصد پاسخگویان از فرایند دریافت ارز مسافرتی رضایت زیاد و خیلی زیاد داشته اند، ۴۷ درصد رضایت كم و خیلی كم داشته و ۳۱ درصد هم رضایت متوسطی در این زمینه داشته­ اند. مابقی پاسخگویان به این سؤال پاسخ مشخصی نداده اند.

میزان رضایت بر حسب كسانی كه ارز مسافرتی دریافت كرده اند هم نشان داده است ۲۷ درصد دریافت كنندگان ارز دولتی از فرایند دریافت دینار، رضایت زیاد و خیلی زیاد، ۳۸.۲ درصد رضایت متوسط و ۳۴ درصد رضایت كم و خیلی كم داشته اند.