انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می كنند نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

ربات كشاورز: نشست علمی و تخصصی «نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به همت انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، و همكاری اندیشكده علوم اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یكشنبه ۲۷ آبان ماه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این نشست كه از ساعت ۱۷آغاز می شود، دكتر حسین پناهی (رئیس اندیشكده اجتماعی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، دكتر محمدجواد زاهدی مازندرانی (مدیر گروه مطالعات توسعه انجمن جامعه شناسی ایران)، دكتر مصطفی مهرآئین (عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور)، دكتر موسی عنبری (عضو هیئت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، دكتر پروین علیپور (پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران) و دكتر كمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه) سخنرانی می كنند.