انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کنند نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

ربات کشاورز: نشست علمی و تخصصی «نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به همت انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، و همکاری اندیشکده علوم اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکشنبه ۲۷ آبان ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این نشست که از ساعت ۱۷آغاز می شود، دکتر حسین پناهی (رئیس اندیشکده اجتماعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی (مدیر گروه مطالعات توسعه انجمن جامعه شناسی ایران)، دکتر مصطفی مهرآئین (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، دکتر موسی عنبری (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، دکتر پروین علیپور (پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران) و دکتر کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه) سخنرانی می کنند.