همكاری جهاددانشگاهی با شركت آب منطقه ای برای نجات آب قزوین

ربات كشاورز: رییس جهاددانشگاهی استان قزوین با معاون برنامه ریزی شركت آب منطقه ای استان دیدار و گفت وگو كرده و در حوزه مصرف آب، طرح نجات آب(طرح داناب) را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، فرشاد پیله چی، ریس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه ریزی شركت آب منطقه ای استان قزوین دیدار و گفت وگو كرد.
در این نشست طرفین ضمن تاكید بر ضرورت همكاری و تعامل در حوزه مصرف آب طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و درباب ضرورت اطلاع رسانی و آموزش این طرح در استان قزوین تبادل نظر كردند.
معاون برنامه ریزی شركت آب منطقه ای استان ضمن اشاره به فعالیت های پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به اهمیت این حوزه پرداخت و خواهان همكاری جهاد دانشگاهی در این خصوص با مجموعه شركت آب منطقه ای استان شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، درانتها این نشست مقرر شد در آینده ای نزدیك تفاهم نامه ای در حوزه های آموزشی، پژوهشی و انتشارات به امضای طرفین برسد.