مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز خبر داد احداث مركز تسهیلگری كسب و كار در استان البرز

ربات كشاورز: مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز با اشاره به ایجاد مركز تسهیلگری كسب و كار در استان اظهار داشت: این مركز به دنبال آن است به بازگشت كنندگان كمك نماید تا با كاهش تاثیرات موانع فردی و اجتماعی در به كار بردن توانایی خود و همین طور افزایش اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری درست در احداث تغییر یا توسعه كسب و كار خود اقدام نمایند.
ابوالحسن قاسمپور در گفت وگو با ایسنا، گفت: در دهه های اخیر، نهادهای اقتصادی و سیاسی با شتاب فزاینده ای از تغییرات در جهان كسب و كار و جهان در هم تنیده ارتباطات و تعاملات و پیوندهای تأثیرگذار محیط بر شرایط دنیای كسب و كار مواجه و رودر رو شده اند.
قاسمپور افزود: در واقع جهان كسب و كار همچون اكوسیستم شده است كه در آن كسب و كارها به ناچار با عوامل محیطی مثل منابع انسانی، منابع اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت، قوانین و مقررات، جهان فیزیكی و طبیعی، ظهور بی كنترل تكنولوژی و نهادها و سازمان ها روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به هم وابسته است.
وی تصریح كرد: تغییرات اجتماعی و اقتصادی، فرایندی پیچیده، نامنظم، ساختار نیافته و اغلب غیرقابل كنترل است و پذیرش تغییرات و تأثیر محیط بر فرآیند كسب و كار سبب تغییراتی در نگرش و مبانی فكری سیاستگذاران و ذی نفعان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای تسهیلگری در جهت بهبود كسب و كار همراه شده است كه رویكرد قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی نشان دهنده تغییراتی است كه در ذهنیت سیاستگذاران روی داده است.
این مسئول اضافه كرد: از آنجایی كه یكی از اهداف راهبردی برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی تاكید بر بهبود محیط كسب و كار بوده و با تدوین قوانین و برنامه های عملیاتی تمام تلاش و همت خودرا در این حوزه صرف می كند، مانند تصویب قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، قانون رفع موانع تولید و تشكیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی كه نماگر توجه به بهبود محیط كسب و كار هستند.
قاسمپور اشاره كرد: این تغییرات در واقع پاسخ به نیازها و خواسته های جدید برای موفقیت در این زمینه است.
وی در ادامه اشاره كرد: از طرف دیگر ساز و كارهایی نظیر شبكه سازی میان نهادهای دانشگاه و صنعت، توجه به دانش های میان رشته ای، تقویت همكاری بین مراكز علمی و تحقیقاتی با بخش های صنعتی، تحرك و جابجایی اندیشمندان بین دانشگاه و صنعت، تضمین حقوق مالكیت فكری، پشتیبانی از سرمایه گذاران خطرپذیر، احداث مراكز تجاری سازی فناوری، احداث پارك ها و مراكز رشد علم و فناوری، تقویت شركت های كوچك و متوسط، احداث شركت های دانش بنیان در نوسازی كسب و كار و برگزاری استارتاپ و رویدادهای كارآفرینانه، نماگر توجه به نوسازی، علم و صنعت و تعامل و ارتباط میان آنها هستند.

لزوم همكاری جدی اتاق بازرگانی البرز
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز تصریح كرد: اتاق بازرگانی یكی از مهمترین نهادهایی است كه به تغییرات و شرایط به وجود آمده با گستره ذینفعان اثرپذیر و اثرگذار است؛ بدین سبب اتاق بازرگانی البرز با عنایت به رسالت و ماموریت خود برای كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی استان البرز و تسهیل در بهبود شرایط كسب و كار به ایجاد مركز خدمات تسهیلگری بهبود فضای كسب و كار، كارآفرینی و ارتباط بین سازمانی مبادرت كرده است.
این مسئول درباب اهمیت احداث دفتر تسهیلگری باز تصریح كرد: اگر قرار باشد كسی دارای ایده ای خلاقانه و طرحی نوآورانه برای احداث كسب و كار باشد یا در جهت توسعه و بهبود كسب و كار، نظر مشورتی و كارشناسی بخواهد یا اگر در معرض خسارت و عقب ماندگی از رقبا قرار بگیرد یا معترض قانون و فرآیند آن باشد یا اگر بخواهد از تجارب مدیریتی خبرگان بهره مند شود و یا قصد سرمایه گذاری داشته باشد به كجا باید بازگشت كند؟
وی افزود: به دنبال پاسخ به همین سوالات اساسی است كه اتاق بازرگانی البرز به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد و پیشگیری از اتلاف سرمایه انسانی و منابع مالی، با پذیرش مسئولیت اجتماعی در جهت تسهیل فرآیند بهبود محیط كسب و كار و توانمندسازی ذینفعان، با احداث ساختاری غیرانتفاعی برای مشورت، به همیاری سوال كنندگان بشتابد.
قاسمپور اشاره كرد: اتاق بازرگانی آگاهانه می داند كه فرآیند این رویكرد اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای پیچیده است و فراتر از مراكز رشد و شتاب دهنده ها و مراكز توانمندسازی و دفاتر مشاوره ای است؛ در حقیقت نقشه راهی است با پنجره باز برای پاسخ به سوالات در حوزه ایده، ایجاد، توسعه، بهبود كسب و كار و در واقع كمك و همیاری است برای همه كسانی كه به دنبال پاسخ به مسائل دنیای كسب و كار خویشند.
وی تصریح كرد: این مركز در واقع كانونی است كه تمام شبكه های سازمان های موثر در كسب و كار و كارشناسان، مشاوران، خبرگان، صاحبان اندیشه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را در یك محیط تجمیع می كند و با نمایش خدمات مشاوره ای و توانمندسازی، رسیدن به هدف را برای سوال داران تسهیل می كند.
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز افزود: اتاق بازرگانی البرز در تاسیس مركز تسهیلگری همانند یك پزشك عمومی حوزه كسب و كار را در دستور كار قرار داده است تا بتواند با احداث این مرجع و كانال ارتباطی، به نیازها و تقاضای متقاضیان ورود به دنیای كسب و كار و توسعه كارآفرینی را با استفاده از احداث فرصت های شغلی مناسب تر و كمك به رشد و توسعه كسب و كار موجود، با نمایش مشاوره علمی و عملی و راهنمایی های لازم یاری كند.
وی اضافه كرد: مهمترین مزیت و بالندگی این مركز، برخورداری از گردهم آمدن صاحبان خرد و خبرگان شریفی است كه در در گرو خیراندیشی برای خدمت به هم نوعان را دارند كه در كنار هم برای بهبود و توسعه فكر می كنند و به یاری دیگران می شتابند؛ رسالت این مركز تنها یك ماموریت سازمانی نیست بلكه یك رسالت اجتماعی و انسانی است به همین خاطر این مركز فراسازمانی و فرامنطقه ای، پلی میان فرهنگ و تمدن و پیوند میان عاطفه اخلاقی و جامعه تجاری است.
قاسپور افزود: اتاق بازرگانی با توانایی و اختیارات مداخله گرانه در بهبود مستمر محیط كسب و كار، طرح كارشناسی موضوعات در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، همكاری در اجرای قانون رفع موانع تولید، در اختیار داشتن مركز داوری و امور حقوقی، عضویت در كارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیریت دبیرخانه ماده ۷۶، مزیت خوبی برای تصدی این امر خطیر دارد.
وی درباب كاركردهای مشورتی این مركز اعلام نمود: همچون این كاركردها می توان به نمایش مشاوره های امور بانكی، سرمایه گذاری خارجی در ایران، حقوقی، تامین اجتماعی، مالیات، بازرگانی خارجی و قوانین و مقررات جاری كشور، بازاریابی كالاهای صادراتی و قانون و روابط كار اشاره نمود.
قاسپور اضافه كرد: علاوه بر اینها، همچون سایر دستاوردها و توانمندی های این مركز می توان به همراه داشتن واحد امور تشكل ها با حضور انجمن های همگن، سازماندهی نمایشگاه ویژه كالا و خدمات، فضای فیزیكی مناسب و امكانات لازم، در اختیار داشتن مركز آموزش كاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، دایر بودن دفتر ارتباط و تعامل صنعت و دانشگاه و انعقاد بیشتر از ۲۰ تفاهم همكاری با سازمان های اجرایی، علمی و بخش خصوصی اشاره نمود.
وی درانتها تصریح كرد: مركز خدمات تسهیلگری كه با وظیفه توانمندسازی و یاریگری برای حوزه كسب و كار از ایده تا عمل تاسیس شده است، تعهد دارد با بهره مندی از نخبگان و پیشكسوتان و صاحبان تجربه و دانش برای هدایت و پشتیبانی از متقاضیان حوزه كسب و كار به توانمندسازی آنها بپردازد؛ این مركز به دنبال آن است به بازگشت كنندگان كمك نماید تا با كاهش تاثیرات موانع فردی و اجتماعی در به كار بردن توانایی خود و همین طور افزایش اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری درست در احداث تغییر یا توسعه كسب و كار خود اقدام نمایند.