كاربردی شدن زیست فناوری در صنعت نفت و گاز

ربات كشاورز: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به دنبال برقراری ارتباط بین زیست فناوری و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و برای تحقق این امر، اقدامات مختلفی در نظر گرفته است.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با هدف كاربردی كردن علم زیست فناوری در علوم مختلف، مبادرت به برگزاری «نشست كاربرد زیست فناوری در كشاورزی، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی» كرده است.
محورهای این نشست، شامل «معرفی نمونه های موفق ملی، منطقه ای و بین المللی در هر منطقه»، «تبادل نظر به منظور بسترسازی شبكه فعالان در حوزه زیست فناوری»، «تبادل نظر درباب رشد دانش و آینده نگاری در حوزه زیست فناوری» و «معرفی اولویت ها و حمایت های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی» میگردد.
نشست كاربرد زیست فناوری در كشاورزی، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار می گردد.