از سوی محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شد معرفی یک گونه بومی جدید مخمرهای بیماری زای گیاهی

ربات کشاورز: پژوهشگران بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به معرفی گونه جدید بومی مخمری Graphiola fimbriata از آغازین عضو خانواده Graphiolaceae شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در پژوهش مشترکی که محققان کشورهای ایران، فرانسه و آلمان انجام دادند، گونه جدید مخمری با عنوان Graphiola fimbriata توصیف شد که سویه ایرانی بعنوان عامل احداث آلودگی در نمونه های کشت بافت گیاهی جداسازی شده بود.
دکتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درباب این گونه جدید اظهار داشت: همه گونه های این جنس که تابحال گزارش شده اند در ضمن سیکل جنسی خود، پاتوژن گیاهی محسوب می شوند و توانایی احداث بیماری در گیاهان Arecaceae را دارا هستند و تعداد معدودی از اعضای جنس در سیکل غیر جنسی خود به صورت ساپروفیتیک رشد و تکثیر می کنند.
وی ادامه داد: دستیابی به این گونه جدید این فرضیه را قوت می بخشد که این گونه باز باید برای رشد و تکثیر در سیکل جنسی خود به میزبان گیاهی نیاز داشته باشد. با عنایت به اینکه گونه مورد بحث در مطالعات مستقلی در فرانسه و امریکا باز مشاهده شده است به نظر می آید انتقال میزبان گیاهی نقش مهمی در پراکنش این گونه مخمری در سراسر جهان داشته است.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، گونه مذکور هم اکنون در سه مرکز کلکسیون جهان در ایران، آلمان و هلند =IBRCM۳۰۱۵۸T CBS ۱۳۹۴۵T = DSM ۱۰۴۸۳۲T نگهداری میگردد.