از سوی محققان مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران انجام شد معرفی یك گونه بومی جدید مخمرهای بیماری زای گیاهی

ربات كشاورز: پژوهشگران بانك میكروارگانیسم های مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران موفق به معرفی گونه جدید بومی مخمری Graphiola fimbriata از آغازین عضو خانواده Graphiolaceae شدند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در پژوهش مشتركی كه محققان كشورهای ایران، فرانسه و آلمان انجام دادند، گونه جدید مخمری با عنوان Graphiola fimbriata توصیف شد كه سویه ایرانی بعنوان عامل احداث آلودگی در نمونه های كشت بافت گیاهی جداسازی شده بود.
دكتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران درباب این گونه جدید اظهار داشت: همه گونه های این جنس كه تابحال گزارش شده اند در ضمن سیكل جنسی خود، پاتوژن گیاهی محسوب می شوند و توانایی احداث بیماری در گیاهان Arecaceae را دارا هستند و تعداد معدودی از اعضای جنس در سیكل غیر جنسی خود به صورت ساپروفیتیك رشد و تكثیر می كنند.
وی ادامه داد: دستیابی به این گونه جدید این فرضیه را قوت می بخشد كه این گونه باز باید برای رشد و تكثیر در سیكل جنسی خود به میزبان گیاهی نیاز داشته باشد. با عنایت به اینكه گونه مورد بحث در مطالعات مستقلی در فرانسه و امریكا باز مشاهده شده است به نظر می آید انتقال میزبان گیاهی نقش مهمی در پراكنش این گونه مخمری در سراسر جهان داشته است.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، گونه مذكور هم اكنون در سه مركز كلكسیون جهان در ایران، آلمان و هلند =IBRCM۳۰۱۵۸T CBS ۱۳۹۴۵T = DSM ۱۰۴۸۳۲T نگهداری میگردد.