بخش دوم یافته ­های طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران نشان داد تمایل مردم به افزایش آزادی رسانه­ ها

به گزارش ربات كشاورز بخش هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر گردید كه نتایج این پیمایش ملی نشان داده است مردم ایران تمایل به آزادی رسانه ها دارند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، این نتایج برگرفته از یك پیمایش ملی است كه با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال كشور (شهری و روستایی) و با تعداد نمونه آماری ۴۸۹۰ نفر در سال ۱۳۹۷ انجام شده است. در این طرح بیشتر از ۲۰ شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفته است. شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها با چهار گویه زیر مورد سنجش قرار گرفته است به گونه ای كه در هر گویه پاسخگو می بایست نظر خویش را بر روی طیف پنج قسمتی (كاملاً مخالفم، مخالفم، مردد، موافقم و كاملاً موافقم) اعلام كند:
۱. روزنامه ها و سایت ها باید آزاد باشند تا واقعیت ها را، هر چه هست بنویسند و حكومت حق ندارد جلوی آنها را بگیرد.
۲. هر فرد یا گروهی حق دارد در روزنامه، مجله یا كتاب از حكومت، افراد و سازمان های وابسته به آن انتقاد كند.
۳. وجود رادیو و تلویزیون خصوصی در كشور كه تحت كنترل دولت نباشد به نفع همه مردم ایران است.
۴. حكومت حق ندارد مانع استفاده مردم از رادیو و تلویزیون های خارجی یا اینترنت شود.
در هر كدام از گویه های فوق اگر كسی با گویه­ مورد نظركاملاً مخالف باشد نمره یك یعنی حمایت خیلی كم از آزادی رسانه­ ها و اگر كسی با گویه مورد نظر كاملاً موافق باشد نمره ۵ یعنی در گروه حمایت خیلی زیاد از آزادی رسانه ها دسته بندی ­شده است.
در آخر از جمع ۴ گویه مورد نظر شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ محاسبه شده كه هر چه نمره فرد به ۰ نزدیك تر باشد نشان دهنده حمایت كم و هر چه به ۱۰۰ نزدیك تر باشد نشان دهنده حمایت زیاد از آزادی رسانه ها است.
نتایج مربوط به شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها نشان می­ دهد در مجموع میانگین پشتیبانی از آزادی رسانه­ ها بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۶۴.۹۴ بوده است از نقطه وسط طیف(عدد ۵۰) بالاتر است. میانگین این شاخص در پیمایش سال ۱۳۸۴ كه با همین سؤالات انجام شده است برابر با ۶۰.۸۷ بوده است.
یافته های تحقیق از آن حكایت می كند كه حمایت مردان از آزادی رسانه ها اندكی نسبت به زنان بیشتر است بدین سان كه میانگین حمایت زنان از آزادی رسانه ها ۶۳.۲ و میانگین حمایت مردان از آزادی رسانه­ ها ۶۶.۶ بوده است كه این تفاوت از نظر آماری معنادار است. در میان گروه های سنی هم با افزایش سن پشتیبانی از آزادی رسانه ها كمتر می گردد بدین سان كه میانگین این شاخص در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله برابر با ۶۸ و در گروه سنی بالای ۵۰ سال برابر با ۶۱ است. همینطور تحصیلات هم سبب تفاوت در میزان پشتیبانی از آزادی رسانه شده است بدین سان كه میانگین این شاخص در میان افراد بی سواد ۵۵ و در میان افراد دارای تحصیلات عالی(كارشناسی ارشد و دكتری) ۷۲ بوده است.
در یكی از سؤالات مربوط به این شاخص، جمله «وجود رادیو و تلویزیون خصوصی در كشور كه تحت كنترل دولت نباشد به نفع همه مردم ایران است» به پاسخگویان عرضه شد كه در مجموع ۴۲.۳ درصد موافق و ۲۴.۱ درصد مخالف این جمله بوده اند. مابقی هم یا مردد بوده یا اظهار نظر نكرده اند.
در یكی از سؤالات دیگر این شاخص ۶۱.۸ درصد مردم موافق این جمله بودند كه «روزنامه ها باید آزاد باشند تا واقعیت ها را، هر چه هست بنویسند و حكومت حق ندارد جلوی آنها را بگیرد» و در مقابل ۱۴ درصد هم مخالف بوده­ اند. بقیه هم یا مردد بوده یا به سؤال پاسخ نداده ­اند.
طبق اعلام روابط عمومی ایسپا، موج دوم پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران به همت مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) و با مشاركت مركز بررسی­ های استراتژیك ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری انجام شد. موج اول پیمایش در سال ۱۳۸۴ توسط ایسپا انجام شده است.