بخش دوم یافته ­های طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران نشان داد تمایل مردم به افزایش آزادی رسانه­ ها

به گزارش ربات کشاورز بخش هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر گردید که نتایج این پیمایش ملی نشان داده است مردم ایران تمایل به آزادی رسانه ها دارند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این نتایج برگرفته از یک پیمایش ملی است که با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کشور (شهری و روستایی) و با تعداد نمونه آماری ۴۸۹۰ نفر در سال ۱۳۹۷ انجام شده است. در این طرح بیشتر از ۲۰ شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفته است. شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها با چهار گویه زیر مورد سنجش قرار گرفته است به گونه ای که در هر گویه پاسخگو می بایست نظر خویش را بر روی طیف پنج قسمتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، مردد، موافقم و کاملاً موافقم) اعلام کند:
۱. روزنامه ها و سایت ها باید آزاد باشند تا واقعیت ها را، هر چه هست بنویسند و حکومت حق ندارد جلوی آنها را بگیرد.
۲. هر فرد یا گروهی حق دارد در روزنامه، مجله یا کتاب از حکومت، افراد و سازمان های وابسته به آن انتقاد کند.
۳. وجود رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور که تحت کنترل دولت نباشد به نفع همه مردم ایران است.
۴. حکومت حق ندارد مانع استفاده مردم از رادیو و تلویزیون های خارجی یا اینترنت شود.
در هر کدام از گویه های فوق اگر کسی با گویه­ مورد نظرکاملاً مخالف باشد نمره یک یعنی حمایت خیلی کم از آزادی رسانه­ ها و اگر کسی با گویه مورد نظر کاملاً موافق باشد نمره ۵ یعنی در گروه حمایت خیلی زیاد از آزادی رسانه ها دسته بندی ­شده است.
در آخر از جمع ۴ گویه مورد نظر شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ محاسبه شده که هر چه نمره فرد به ۰ نزدیک تر باشد نشان دهنده حمایت کم و هر چه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد نشان دهنده حمایت زیاد از آزادی رسانه ها است.
نتایج مربوط به شاخص پشتیبانی از آزادی رسانه ها نشان می­ دهد در مجموع میانگین پشتیبانی از آزادی رسانه­ ها بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۶۴.۹۴ بوده است از نقطه وسط طیف(عدد ۵۰) بالاتر است. میانگین این شاخص در پیمایش سال ۱۳۸۴ که با همین سؤالات انجام شده است برابر با ۶۰.۸۷ بوده است.
یافته های تحقیق از آن حکایت می کند که حمایت مردان از آزادی رسانه ها اندکی نسبت به زنان بیشتر است بدین سان که میانگین حمایت زنان از آزادی رسانه ها ۶۳.۲ و میانگین حمایت مردان از آزادی رسانه­ ها ۶۶.۶ بوده است که این تفاوت از نظر آماری معنادار است. در میان گروه های سنی هم با افزایش سن پشتیبانی از آزادی رسانه ها کمتر می گردد بدین سان که میانگین این شاخص در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله برابر با ۶۸ و در گروه سنی بالای ۵۰ سال برابر با ۶۱ است. همینطور تحصیلات هم سبب تفاوت در میزان پشتیبانی از آزادی رسانه شده است بدین سان که میانگین این شاخص در میان افراد بی سواد ۵۵ و در میان افراد دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و دکتری) ۷۲ بوده است.
در یکی از سؤالات مربوط به این شاخص، جمله «وجود رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور که تحت کنترل دولت نباشد به نفع همه مردم ایران است» به پاسخگویان عرضه شد که در مجموع ۴۲.۳ درصد موافق و ۲۴.۱ درصد مخالف این جمله بوده اند. مابقی هم یا مردد بوده یا اظهار نظر نکرده اند.
در یکی از سؤالات دیگر این شاخص ۶۱.۸ درصد مردم موافق این جمله بودند که «روزنامه ها باید آزاد باشند تا واقعیت ها را، هر چه هست بنویسند و حکومت حق ندارد جلوی آنها را بگیرد» و در مقابل ۱۴ درصد هم مخالف بوده­ اند. بقیه هم یا مردد بوده یا به سؤال پاسخ نداده ­اند.
طبق اعلام روابط عمومی ایسپا، موج دوم پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) و با مشارکت مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری انجام شد. موج اول پیمایش در سال ۱۳۸۴ توسط ایسپا انجام شده است.