یافته های یک پیمایش ملی نشان داد آگاهی سیاسی در میان مردم ایران زیاد نیست

ربات کشاورز: نتایج برگرفته از یک پیمایش ملی با عنوان ˮسنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران؛ آگاهی های سیاسی مردم ایرانˮ از طرف مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان داده است که آگاهی سیاسی در میان مردم ایران زیاد نیست.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، بخش سوم نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر گردید. یافته های این پیمایش ملی نشان داده است آگاهی سیاسی در میان مردم ایران زیاد نیست. این نتایج برگرفته از یک پیمایش ملی است که با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کشور (شهری و روستایی) و با تعداد نمونه آماری ۴ هزار و ۸۹۰ نفر در سال ۱۳۹۷ انجام شده است. در این طرح بیشتر از ۲۰ شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفته است.
شاخص آگاهی سیاسی با ۱۳ گویه در دو گروه سؤالات زیر مورد سنجش قرار گرفته است. در گروه اول سؤالات گزاره ­ای به پاسخگویان نمایش شد و پاسخگو باید مشخص می­ کرد که این گزاره درست است یا نادرست که گزاره ها به شرح زیر هستند:
* محمدرضا عارف به طیف سیاسی اصولگرایان نزدیک است.
* علی لاریجانی به طیف سیاسی اصلاح طلبان متعلق می باشد.
* حزب مؤتلفه یکی از اصلی ترین احزاب سیاسی اصولگرایان است.
* آقای بیژن زنگنه در دولت آقای روحانی وزیر نیرو است.
* آقای علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی است.
* آیت الله احمد خاتمی رئیس مجلس خبرگان است.
* آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است.
در گروه دوم از سؤالات مربوط به سنجش آگاهی سیاسی، سؤالاتی مطرح و در مقابل هر سؤال ۴ گزینه به پاسخگویان نمایش می ­شد که از بین ۴ گزینه فقط یک گزینه درست است که پاسخگو در صورت اشاره کردن به آن، نمره مربوط را دریافت می کرد و سوال ها به شرح زیر است:
* کدام نهاد مسئول بررسی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع اسلام است؟
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- شورای نگهبان ۳- مجلس خبرگان ۴- قوه قضائیه ۵- نمی دانم

* می دانید طبق قانون اساسی ایران، وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری بر عهده چه نهادی است؟
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- شورای نگهبان ۳- مجلس خبرگان ۴- قوه قضائیه ۵- نمی دانم

* کدام یک از روزنامه های زیر به جناح اصلاح طلبان نزدیک است؟
۱- کیهان ۲- رسالت ۳- شرق ۴- وطن امروز ۵- نمی دانم

* کدام یک از شخصیت های زیر منتقد و مخالف جدّی توافقنامه هسته ای (برجام) است؟
۱- علی مطهری ۲- سعید جلیلی ۳- علی اکبر ولایتی ۴- محمدرضا عارف ۵- نمی دانم

* کدام شخصیت زیر متعلق به طیف اصولگرایان نیست؟
۱- حسین شریعتمداری ۲- اسحاق جهانگیری ۳- عزت الله ضرغامی ۴- احمد خاتمی ۵- نمی دانم

* کدام یک از شخصیت های زیر متعلق به گروه اعتدالی در سیاست ایران است؟
۱- صادق آملی لاریجانی ۲- حسن روحانی ۳- احمد جنتی ۴- محمود احمدی نژاد ۵- نمی دانم

نتایج مربوط به شاخص آگاهی سیاسی نشان داده است در مجموع میانگین آگاهی سیاسی بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۳۰.۳ بوده است که از نقطه وسط طیف (عدد ۵۰) پایین تر است. لازم به ذکر است میانگین این شاخص در پیمایش سال ۱۳۸۴ که با سؤالات تقریباً مشابه انجام شده است، برابر با ۳۲.۵ بوده است.
یافته های تحقیق از آن حکایت می کند که میزان آگاهی سیاسی مردان با زنان تفاوت معناداری دارد؛ بدین سان که میانگین آگاهی سیاسی زنان ۲۵.۲ و میانگین آگاهی سیاسی مردان ۳۵.۳ بوده است که این تفاوت از نظر آماری معنادار است.
در میان گروه های سنی باز میزان آگاهی سیاسی تفاوت معنادار، اما ضعیفی دارد و آگاهی افراد ۳۰ تا ۴۹ سال بیشتر از سایر گروه های سنی است. همین طور با افزایش سطح تحصیلات آگاهی سیاسی افراد بیشتر است. میانگین آگاهی سیاسی بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۴۴.۸ و بین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۲۵.۲ بوده است.
برمبنای اعلام روابط عمومی ایسپا، موج دوم پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) و با مشارکت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری انجام شد.