طرح های نوپا در حوزه لیزر حمایت می شوند

به گزارش ربات کشاورز ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد از طرح های نوپا در حوزه های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت حمایت کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، سامانه ها و پلت فرم های مختلف تامین مالی و سرمایه گذاری به منظور پشتیبانی از ایده های نو، عرضه خدمات مختلف فنی و مشاوره ای و همینطور بسترسازی ایجاد ارتباط میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران متناسب با نیازهای آنها، مورد استفاده قرار می گیرند. ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با معرفی کارآفرینان مستعد به برخی سامانه های تامین مالی و سرمایه گذاری مورد تایید، از طرح های نوپا در حوزه های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت حمایت کند.