دستگاهی كه با فتوسنتز آب را تصفیه می كند

به گزارش ربات كشاورز اخیرا دستگاهی ساخته شده كه به وسیله گیاهان و فرایند فتوسنتز، آب خاكستری را تصفیه می كند.
دریافت 4 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، اخیرا فیلتری برای تصفیه آب ساخته شده كه به وسیله گیاهان فعال می شود. دستگاه Drop by Dropآب های خاكستری مربوط به سینك و ماشین های ظرفشویی را پاكسازی می كند. درهمین راستا گیاهانی زیر یك گنبد شیشه ای قرار دارند و یك لامپ روشن در گنبد به ایجاد فرایند فتوسنتز منجر می شود. به هرحال بعد از رد شدن آب خاكستری از این گنبد، آب مقطری تولید می شود كه با افزودن نمك خوراكی قابل آشامیدن می شود.