دستگاهی که با فتوسنتز آب را تصفیه می کند

به گزارش ربات کشاورز اخیرا دستگاهی ساخته شده که به وسیله گیاهان و فرایند فتوسنتز، آب خاکستری را تصفیه می کند.
دریافت ۴ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، اخیرا فیلتری برای تصفیه آب ساخته شده که به وسیله گیاهان فعال می شود. دستگاه Drop by Dropآب های خاکستری مربوط به سینک و ماشین های ظرفشویی را پاکسازی می کند. درهمین راستا گیاهانی زیر یک گنبد شیشه ای قرار دارند و یک لامپ روشن در گنبد به ایجاد فرایند فتوسنتز منجر می شود. به هرحال بعد از رد شدن آب خاکستری از این گنبد، آب مقطری تولید می شود که با افزودن نمک خوراکی قابل آشامیدن می شود.