سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی یادآور شد اركان اصلی حقوق شهروندی

ربات كشاورز: دبیر علمی چهارمین دوره ˮهمایش ملی حقوق شهروندیˮ با اشاره به اهم فصول یاد شده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: ثبات و امنیت، به اوج رسیدن مشاركت مردم، مسابقه خدمت رسانی، تعالی بینش سیاسی، سنگین كردن كفه عدالت در تقسیم امكانات عمومی كشور، افزایش چشم گیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و خیلی از آموزه های دیگر همه از بسترهای مهم یا عناصر و اركان بی بدیل تحقق حقوق شهروندی است كه با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق شهروندی بصورت عملی برای مردم و جامعه مهیا شده و گام های تعالی روزافزون تر برای مردم و كشور محقق می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر امین رستم زاده، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی كه بامداد امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) در سالن اجتماعات مجتمع علمی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ارومیه برگزار شد، اظهار نمود: بیشتر از ۲۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد كه پس از ارزیابی علمی و داوری، ۵۵ مقاله به بخش نهایی راه پیدا كرد كه از این تعداد مقاله منتخب برمبنای نظر داوران ۱۸ مقاله در بخش نمایش و سخنرانی انتخاب شدند.
وی در عین حال متذكر شد: ۵۲۰ نویسنده بعنوان پژوهشگر مقالات خودرا به صورت انفرادی و مشترك به این همایش ارسال كرده بودند كه از این تعداد در مجموع ۴۳ درصد در مقطع كارشناسی ارشد و پایین تر و ۵۷ درصد در مقطع دكترا و دانشجوی دكتری هستند.
رستم زاده اظهار داشت: وابستگی علمی ۵۲ درصد نمایش دهندگان مقالات دانشگاه های خارج استان و ۴۸ درصد بومی دانشگاه های استان بوده است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار داشت: در این دوره از همایش ۵۸ درصد اعضای كمیته علمی و داوران از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه های خارج استان و ۴۲ درصد باز از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه های داخل استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به تركیب مختلف پژوهشگران شركت كننده در این دوره از همایش اظهار نمود: ۶۵ درصد از نمایش دهندگان مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و ۳۵ درصد باز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند كه این خود نشان از ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در میان علوم مختلف علوم انسانی و سایر رشته های فنی و مهندسی با رویكرد بین رشته ای دارد.
دبیر علمی همایش با اشاره به اینكه حقوق شهروندی امروزه از لزوم ها و اولویت های هر كشوری تلقی می شود اظهار نمود: كلیدی ترین عنصر توسعه یك جامعه، شهروندان آن شمرده می شود و باید به كیفیتی آموزش و تربیت شوند كه از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند.
وی افزود: دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فكری مردم یك جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشاركت مردم و ارتقا مسؤلیت اجتماعی آنها دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یك كشور می شود.
وی با اشاره به اینكه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال ۱۷۸۹ جز نخستین اسناد این حوزه تلقی می شود، اظهار داشت: سه دیدگاه را می توان درباب حقوق بشر و شهروندی قائل شد كه در رویكرد اول نگرش عمومی یك كشور بر كل كشورها غالب است و به الگوی آمریكایی یا هانتینگتون مشهور است.
دبیر علمی همایش افزود: در رویكرد دوم و از منظر رویكرد مدرنیست ها بنیادهای حقوق شهروندی جهان شمول بوده و قائل به تفكیك حقوق بشر و شهروندی نیستند و سخن گفتن از حقوق بشر مربوط به یك كشور و جامعه را ناصحیح می دانند كه پست مدرن ها در مقابل این رویكرد قرار داشته و بر مؤلفه های بومی منطقه ای و ارزش ها و فرهنگ های اجتماعی هر جامعه تاكید داشته و معتقدند نمی توان یك نسخه را برای همه پیچید.
وی با اشاره به اینكه تفاوت های بین حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، اشاره كرد: آموزه های حقوق بشری منبعث از فطرت انسان است و در تمامی ادیان الهی كرامت انسانی بی بدیل ترین مؤلفه وحیانی تلقی می شود و انسان در نگاه قرآن از كرامت و شرافت ذاتی برخوردار می باشد.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: این كرامت یك امر حقیقی است نه اعتباری یعنی انسان به صرف انسانی بودنش از شرافت و كرامت برخوردار می باشد كه این مهم یكی از مهمترین تجلی گاه های حقوق بشری اسلامی است و زمانیكه پذیرفتیم انسان دارای جوهری كریم است باید حریت، امنیت و برابری، استقلال و… انواع حقوق او را باز محترم شمرده و بپذیریم.
دكتر رستم زاده اظهار داشت: اساس حقوق بشری در قرآن بر محور حق كرامت، حیات، آزادی و عدالت ابتناء گردیده است.
وی با اشاره به آیه های ۲۷، ۲۸ و ۵۹ سوره نور و آیه ۱۲ حجرات و آیه ۶۴ غافر، ۱۰ و ۹ النباء اشاره كرد: بهره مندی از آرامش در این آیه ها حق هر انسانی قلمداد شده و هرگونه مداخله در امور داخلی آنان منع شده است و برمبنای آیه ۶ توبه و آیه ۷۵ و ۱۰۰ نساء: افراد جامعه صرف نظر از دین و عقیده خود حق پناهندگی دارند و آیه ۵۶ عنكبوت حق برخورداری از تابعیت را یك حق پذیرفته شده تلقی كرده است.
دبیر علمی همایش با اشاره به مبنای نظری حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: هدف و غرض خلقت خداوند كمال یافتن هر ناقص است و فطرت انسان با لذاته عاشق كمال و خیر است و این عشق به كمال پایانی ندارد و به هر مرتبه ای كه ارضاء می شود طلب بالاتر از آنرا می نماید و آرامش در كمال فقط با خدایی شدن نهایی می شود.
رستم زاده افزود: در فلسفله اسلامی، انسان و حقوق بشری انسانی برگرفته از دو حقیقت جوهری مادی و روحانی است كه باید هر دوی این حقیقت وجودی انسان اغنا شود و با تمام شدن جسم روح به كمال خویش ادامه می دهد و در واقع انسان تا رسیدن به سعادت دائم در حال سیر به سمت عشق به خوبی و كمال است بر همین مبنا در فلسفه اسلامی به انسانی بها و ارزش داده می شود كه ضمن مد نظر قرار دادن تمامی ابعاد مادی و روحانی زندگی اش به دنبال رسیدن به كمال مطلق است و نه محدود و محصور در این دنیای مادی.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار داشت: در حقوق اسلامی حقوق بشر و شهروندی با تبیین بر اساس خدامحوری بستر ساز متعالی ترین حقوق برای انسان ها است.
وی اظهار داشت: در برخی از مبانی حقوق شهروندی غیر اسلامی این حقوق بیانی حق گرا دارد یعنی پیش و بیشتر از آنكه بشر را مكلف پندارد محق می انگارد، در حالیكه در مباحث حقوق شهروندی بر هر دو وجهه سوژه توأمان تاكید می شود و مسؤلیت و تكلیف شهروندان در قبال هم و جامعه خود سبب تحقق عنصر مهم مشاركت در تعالی حقوق شهروندی است و از طرفی اساساً در نظام حقوقی اسلام باز حق و تكلیف با هم وجود دارد.
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی با تشریح سایر مكاتب درباب حقوق شهروندی اظهار داشت: مكتب حقوق پوزیتویستی برای حقوق شهروندان ماهیتی صرفاً قرار دادی و اعتباری قائل است. حقوق طبیعی قواعد حقوق عقل عملی را مبنای نظریات خود قرار داده اند ولی حقوق شهروندی در اسلام با نگرشی كامل تر و جامع الوجهین بر مصالح، مفاسد و واقعیات تكیه داشته و تلفیقی از ماهیت اعتباری – واقعی است.
وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه ركن تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان نمود و اضافه كرد: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توأمان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم چونكه سیطره حقوق شهروندی بر تمامی ابعاد و مؤلفه های زندگی اجتماعی انسان انكارناپذیر است.
رستم زاده با تشریح رهنمون های مقام معظم رهبری درباب حقوق شهروندی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مالامال و سرشار از آموزه هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است.