مروری بر نتایج گزارش های ایسپا؛ سهم ایرانی ها از تفریحات فرهنگی چقدر است؟

ربات كشاورز: مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در نظرسنجی های خود بطور جداگانه به بررسی این مساله پرداخته است كه چند درصد از مردم از تفریحاتی مانند سینما، تئاتر یا كنسرت استفاده می كنند؟‍!
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، طبق بررسی های صورت گرفته ۳۰.۲ درصد مردم ایران تابحال به سینما نرفته اند.
نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا درباب سینما رفتن مردم ایران نشان می دهد:
۲۲ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند كه آخرین باری كه به سینما رفته اند كمتر از یك سال پیش بوده است.
۱۰.۴ درصد اعلام نموده اند آخرین بار بین یك تا سه سال پیش بوده كه به سینما رفته اند.
۳۷.۵ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند از آخرین باری كه به سینما رفته اند حداقل بیشتر از سه سال می گذرد.
۳۰.۲ درصد باز اعلام نموده اند تابحال به سینما نرفته اند.

۸۸.۶ درصد مردم ایران تابحال به تئاتر نرفته اند

اما بررسی های دیگری كه ایسپا درباره تئاتر رفتن مردم انجام داده گویای آن می باشد كه ۸۸.۶ درصد مردم ایران تابحال به تئاتر نرفته اند.
نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا درباب تئاتر رفتن مردم ایران نشان می دهد:
۶.۳ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند كه هرچند سال یك دفعه به تئاتر می روند.
۳.۱ درصد اعلام نموده اند سالی یك دفعه به تئاتر می روند.
۱.۳ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند هرچند ماه یك دفعه به تئاتر می روند.
۰.۵ درصد باز اعلام نموده اند هر ماه یك دفعه می روند.
۰.۲ درصد باز اعلام نموده اند هر ماه چند بار به تئاتر می روند.

۸۰ درصد ایرانیان اصلاً به كنسرت نمی روند

طبق بررسی های صورت گرفته به مانند تئاتر بخش غالب جامعه اهل كنسرت هم نیستند به گونه ای كه بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در ایسپا ۸۰.۲ درصد مردم ایران اصلاً به كنسرت نمی روند.
نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا درباب كنسرت رفتن مردم ایران نشان می دهد:
۸.۶ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند كه هرچند سال یك دفعه به كنسرت می روند.
۷.۵ درصد اعلام نموده اند سالی یك دفعه به كنسرت می روند.
۲.۸ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند هرچند ماه یك دفعه به كنسرت می روند.
۰.۵ درصد باز اعلام نموده اند هر ماه یك دفعه می روند.
۰.۵ درصد باز اعلام نموده اند هر ماه چند بار به كنسرت می روند.