ایرانی ها چقدر به پیش بینی های هواشناسی اعتماد دارند؟

ربات کشاورز: ۷۲.۲ درصد مردم ایران به پیش بینی های سازمان هواشناسی اعتماد متوسط و بالاتر از متوسط دارند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا؛ ۴۹.۳ درصد پاسخگویان این نظرسنجی اعلام نموده اند به پیش بینی های سازمان هواشناسی اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند.
۱۵.۵ درصد باز گفته اند در این زمینه اعتماد متوسط دارند.
۲۷.۳ درصد اعلام نموده اند به پیش بینی های سازمان هواشناسی اعتماد کم و خیلی کم دارند.
در همین ارتباط ۴۵.۵ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند از پیش بینی های سازمان هواشناسی به میزان زیاد و خیلی زیاد در زندگی روزمره خود استفاده می نمایند.
۱۵.۵ درصد باز گفته اند تا حدودی استفاده می نمایند.
۳۸.۵ درصد گفته اند از پیش بینی های سازمان هواشناسی در زندگی روزمره خود استفاده نمی کنند.