در بازدید مدیرعامل شركت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد مذاكره برای طراحی و ساخت تستر و تجهیزات هوایی

به گزارش ربات كشاورز مدیر عامل شركت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بازدید نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در جهت تفاهم نامه همكاری بین شركت صنایع هواپیمایی ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به منظور توسعه روابط همكاری، دكتر رضا ایزدی (مدیر عامل)، مهندس دهقانی پور (معاون پژوهشی)، مهندس كیایی (مدیر ارتباط با دانشگاه) و بعضی از مدیران این شركت با حضور در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از دستاوردها و توانمندی های اخیر این سازمان بازدید كردند.
پس از بازدید مدیران شركت صنایع هواپیمایی ایران از آزمایشگاه های متالورژی، میكروالكترونیك و مراكز خدمات تخصصی اپتیك، هوا فضای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، طی نشستی با حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیران این سازمان، توسعه زمینه های همكاری بین با رویكرد توجه بیشتر به ساخت داخل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، در مورد همكاری در طراحی و ساخت تسترها و ساخت برخی تجهیزات گفت و گو شد.