سنسور کوچک نشتی های خانه را ردیابی می کند

ربات کشاورز: سنسور کوچکی ابداع شده که هرگونه نشتی آب را ردیابی می کند و به ساکنان خانه اطلاع می دهد تا بموقع مشکل را برطرف کنند.
دریافت ۳ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دستگاهی ابداع شده که هرگونه نشتی آب در خانه را ردیابی می کند و به ساکنان اطلاع می دهد. این دستگاه پیش از آنکه نشتی آب مشکل ساز شود، به افراد اطلاع می دهد تا از هرگونه خرابی اجتناب شود. کافی است ساکنان این دستگاه را روی منطقه ای که احتمال می دهند نشتی داشته باشد، قرار دهند. هنگامیکه آب به این سنسور برسد، دستگاه زنگ خطری را پخش می کند. بدین سبب پیش از بدتر شدن مشکل، می توان اوضاع را کنترل کرد.

منبع: