سنسور كوچك نشتی های خانه را ردیابی می كند

ربات كشاورز: سنسور كوچكی ابداع شده كه هرگونه نشتی آب را ردیابی می كند و به ساكنان خانه اطلاع می دهد تا بموقع مشكل را برطرف كنند.
دریافت 3 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، دستگاهی ابداع شده كه هرگونه نشتی آب در خانه را ردیابی می كند و به ساكنان اطلاع می دهد. این دستگاه پیش از آنكه نشتی آب مشكل ساز شود، به افراد اطلاع می دهد تا از هرگونه خرابی اجتناب شود. كافی است ساكنان این دستگاه را روی منطقه ای كه احتمال می دهند نشتی داشته باشد، قرار دهند. هنگامیكه آب به این سنسور برسد، دستگاه زنگ خطری را پخش می كند. بدین سبب پیش از بدتر شدن مشكل، می توان اوضاع را كنترل كرد.

منبع: