نظرسنجی های ایسپا مشخص کرد میزان مصرف شیر و دوغ پارسال

به گزارش ربات کشاورز بنا بر نظرسنجی های مرکز افکاسنجی دانشجویان ایران( ایسپا)، ۳۱.۱ درصد مردم در یک سال قبل هر روز شیر مصرف کرده اند و ۵۰.۳ درصد مردم هم در یک سال قبل چند بار در هفته دوغ مصرف کرده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در ایام ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از شرکت کنندگان پرسیده شد: «در خانواده شما در یک سال قبل تا چه حد شیر مصرف شده است؟»
بنا بر نتایج این نظرسنجی، ۳۱.۱ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند هر روز شیر مصرف کرده اند. ۴۷.۱ درصد پاسخگویان گفته اند چند روز در هفته شیر نوشیده اند، ۱۳.۸ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۲.۶ درصد چند بار در سال شیر مصرف کرده اند و ۵.۲ درصد پاسخگویان هم گفته اند که در یک سال قبل اصلاً شیر مصرف نکرده اند.
۰.۱ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این سوال پاسخ ندادند.
بنا بر یکی دیگر از نظرسنجی های ایسپا که در ایام ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده، ۵۰.۳ درصد مردم در یک سال قبل چند روز در هفته دوغ مصرف کرده اند.
۱۵.۷ درصد پاسخگویان هم گفته اند که در یک سال قبل هر روز دوغ مصرف کرده اند. ۵.۱ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند که چند بار در سال دوغ مصرف کرده اند و ۵.۵ درصد هم گفته اند که در یک سال قبل اصلاً دوغ مصرف نکرده اند.
۰.۲ درصد شرکت کنندگان به این پرسش پاسخ نداده اند.