نظرسنجی های ایسپا مشخص كرد میزان مصرف شیر و دوغ پارسال

به گزارش ربات كشاورز بنا بر نظرسنجی های مركز افكاسنجی دانشجویان ایران( ایسپا)، ۳۱.۱ درصد مردم در یك سال قبل هر روز شیر مصرف كرده اند و ۵۰.۳ درصد مردم هم در یك سال قبل چند بار در هفته دوغ مصرف كرده اند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در بخشی از نظرسنجی ملی مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) كه در ایام ۳۱ اردیبهشت و یك خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان كل كشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از شركت كنندگان پرسیده شد: «در خانواده شما در یك سال قبل تا چه حد شیر مصرف شده است؟»
بنا بر نتایج این نظرسنجی، ۳۱.۱ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند هر روز شیر مصرف كرده اند. ۴۷.۱ درصد پاسخگویان گفته اند چند روز در هفته شیر نوشیده اند، ۱۳.۸ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۲.۶ درصد چند بار در سال شیر مصرف كرده اند و ۵.۲ درصد پاسخگویان هم گفته اند كه در یك سال قبل اصلاً شیر مصرف نكرده اند.
۰.۱ درصد شركت كنندگان در این نظرسنجی به این سوال پاسخ ندادند.
بنا بر یكی دیگر از نظرسنجی های ایسپا كه در ایام ۳۱ اردیبهشت و یك خرداد به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان كشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده، ۵۰.۳ درصد مردم در یك سال قبل چند روز در هفته دوغ مصرف كرده اند.
۱۵.۷ درصد پاسخگویان هم گفته اند كه در یك سال قبل هر روز دوغ مصرف كرده اند. ۵.۱ درصد پاسخگویان اعلام نموده اند كه چند بار در سال دوغ مصرف كرده اند و ۵.۵ درصد هم گفته اند كه در یك سال قبل اصلاً دوغ مصرف نكرده اند.
۰.۲ درصد شركت كنندگان به این پرسش پاسخ نداده اند.