حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای رئیس واحد هنر و دانشگاه شریف

به گزارش ربات کشاورز طی حکمی از جانب دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، بهزاد رشیدی (رییس جهاددانشگاهی واحد هنر) در سمت خود ابقا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دکتر طیبی طی حکمی بهزاد رشیدی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد هنر را به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء کرد.
همینطور رئیس جهاد دانشگاهی طی حکم دیگری، دکتر علیرضا آخوندی را بعنوان رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انتخاب کرد.
دکتر طیبی طی حکمی دکتر علیرضا آخوندی را بعنوان رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به مدت دو سال انتخاب کرد.
وی قبل از این بعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی سازمان صنعتی شریف فعالیت می کرده است.