حكم رئیس جهاد دانشگاهی برای رئیس واحد هنر و دانشگاه شریف

به گزارش ربات كشاورز طی حكمی از جانب دكتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، بهزاد رشیدی (رییس جهاددانشگاهی واحد هنر) در سمت خود ابقا شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دكتر طیبی طی حكمی بهزاد رشیدی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد هنر را به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء كرد.
همینطور رئیس جهاد دانشگاهی طی حكم دیگری، دكتر علیرضا آخوندی را بعنوان رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انتخاب كرد.
دكتر طیبی طی حكمی دكتر علیرضا آخوندی را بعنوان رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به مدت دو سال انتخاب كرد.
وی قبل از این بعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی سازمان صنعتی شریف فعالیت می كرده است.