ساخت اندام كمك حركت برای توانبخشی معلولان در دانشگاه تهران

به گزارش ربات كشاورز محققان دانشگاه تهران با انجام طرحی پژوهشی موفق به ساخت اندام كمك حركتی شدند كه برای توانبخشی و افزایش توان حركتی موثر است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نوعی جدید از اندام های كمك حركتی پسیو توسط محققان دانشگاه تهران و با پشتیبانی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته شد. این اندام برپایه یك مدل كنترلی جدید طراحی شده است. این مدل توانایی توضیح دادن كنترل تعادل بالاتنه را در حركت انسان ها دارا است. بر این اساس با برآورده ساختن رابطه ای بین نرمی در كمر و نیروی وارده در جهت پا می توان بالاتنه را كنترل كرد. در این طرح پژوهشی رویكرد كنترلی این مدل برای طراحی و كنترل اندام كمك حركتی غیرفعال به كار گرفته شد. هدف اصلی انجام این پروژه هم ساخت اندام كمك حركتی غیرفعال برای كاهش مصرف و افزایش قوام در حركت انسان سالم می باشد. البته در كنار این هدف می توان به امكان سنجی توانایی روش ارائه شده برای طراحی و كنترل اسكلت خارجی بیماران، استخراج و تست قوانین جدید كنترل حركت انسان برای ساخت اندام های كمكی و همینطور اندام های مصنوعی در آینده و رابطه بیشتر بین دانشگاهی با دانشگاه های خارج از ایران در زمینه انجام آزمایش های اولیه روی انسان، طراحی، ساخت و آزمایش نهایی محصول تولید شده اشاره نمود. ازاین رو با عنایت به ماهیت این تحقیق كه مبتنی بر ساخت محصولی برای توانبخشی و افزایش توان حركتی است كاربردهای آن می تواند در زمینه ارزیابی روش طراحی عرضه شده برای تولید محصول برای توانبخشی در افراد بیمار و افزایش توان در افراد سالم، تولید دانش فنی در زمینه اندام های كمك حركتی و ایجاد بستری برای توسعه روش به حوزه های دیگر در رابطه با حركت انسان نظیر افزایش توانایی بالاتنه (مثلاً دست) باشد.