ساخت اندام کمک حرکت برای توانبخشی معلولان در دانشگاه تهران

به گزارش ربات کشاورز محققان دانشگاه تهران با انجام طرحی پژوهشی موفق به ساخت اندام کمک حرکتی شدند که برای توانبخشی و افزایش توان حرکتی موثر است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نوعی جدید از اندام های کمک حرکتی پسیو توسط محققان دانشگاه تهران و با پشتیبانی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته شد. این اندام برپایه یک مدل کنترلی جدید طراحی شده است. این مدل توانایی توضیح دادن کنترل تعادل بالاتنه را در حرکت انسان ها دارا است. بر این اساس با برآورده ساختن رابطه ای بین نرمی در کمر و نیروی وارده در جهت پا می توان بالاتنه را کنترل کرد. در این طرح پژوهشی رویکرد کنترلی این مدل برای طراحی و کنترل اندام کمک حرکتی غیرفعال به کار گرفته شد. هدف اصلی انجام این پروژه هم ساخت اندام کمک حرکتی غیرفعال برای کاهش مصرف و افزایش قوام در حرکت انسان سالم می باشد. البته در کنار این هدف می توان به امکان سنجی توانایی روش ارائه شده برای طراحی و کنترل اسکلت خارجی بیماران، استخراج و تست قوانین جدید کنترل حرکت انسان برای ساخت اندام های کمکی و همینطور اندام های مصنوعی در آینده و رابطه بیشتر بین دانشگاهی با دانشگاه های خارج از ایران در زمینه انجام آزمایش های اولیه روی انسان، طراحی، ساخت و آزمایش نهایی محصول تولید شده اشاره نمود. ازاین رو با عنایت به ماهیت این تحقیق که مبتنی بر ساخت محصولی برای توانبخشی و افزایش توان حرکتی است کاربردهای آن می تواند در زمینه ارزیابی روش طراحی عرضه شده برای تولید محصول برای توانبخشی در افراد بیمار و افزایش توان در افراد سالم، تولید دانش فنی در زمینه اندام های کمک حرکتی و ایجاد بستری برای توسعه روش به حوزه های دیگر در رابطه با حرکت انسان نظیر افزایش توانایی بالاتنه (مثلاً دست) باشد.