راه اندازی نخستین مركز نوآوری دانشگاهی از جانب جهاد دانشگاهی در ارومیه

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از دریافت مجوز راه اندازی نخستین مركز نوآوری دانشگاه علمی كاربردی استان در مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه خبرداد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر امین رستم زاده در جلسه شورای كارآفرینی مركز آموزش علمی كاربردی جهاد دانشگاهی كه با حضورمدیران گروه های آموزشی برگزار گردید با بیان مطلب فوق اظهار نمود: مجوز راه اندازی مركز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با مبحث كشاورزی هوشمند از جانب دكتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی كشور و مهدخت بروجردی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی كاربردی كشور صادر شد.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه كرد: این مركز نوآوری به استناد دستورالعمل ایجاد مراكز نوآوری و مراكز رشد در دانشگاهها، ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته به مركز آموزش عالی علمی كاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه یكی از اهداف مركز آموزش عالی علمی كاربردی جهاددانشگاهی ارومیه تولید محصولات فناورانه و خدمت تخصصی كاربردیمی باشد اظهار نمود: تجاری سازی فناوری یكی از زمینه های بسیار مناسب اشتغال زایی و كسب در آمد می باشد كه جهاددانشگاهی با علم بر این مورد و همینطور برپایه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی های لازم برای رسیدن به این هدف را انجام داده است.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه كرد: شناسایی نخبگان و كارآفرینان، ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و پشتیبانی از شركت های دانش بنیان همچون مواردی است كه در جوامع توسعه یافته كنونی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باش دكه در این راستا مركزآموزش عالی علمی كاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با تلفیق فناوری و كشاورزی نوین مبادرت به دریافت مجوز مركز نوآوری با عنوان “كشاورزی هوشمند” كرده است.
وی ادامه داد: این مركز با ایده جذب خلاقیت ها و نوآوری های دانشجویان ایجادشده و به دنبال پشتیبانی از صاحبان ایده به منظور عرضه یك محصول مبتنی بر دانش و پژوهش به بازار می باشد.
دكتر رستم زاده اضافه كرد: ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده های نو بر اساس دانش، پشتیبانی از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان، كمك به شكل گیری و حیات شركت های دانش بنیان، ایجاد بستر مناسب برای كارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات، تولید فن آوری جدید در زمینه كشاورزی هوشمند، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه های مادی و معنوی، گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری سازی در زمینه های مختلف و راه اندازی گلخانه های هوشمند و صدور دانش فنی آن به سایر كشورها ازجمله اهداف راه اندازی این مركز نوآوری می باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه كرد: مركز نوآوری كشاورزی هوشمند درصدد است با شناسائی پتانسیل های موجود و پشتیبانی از صاحبان ایده ایجاد بستری برای، عرضه شیوه های نوآورانه و خلاقانه و راهكارهای جدید حوزه كشاورزی و عرضه محصولات كشاورزی برپایه آخرین متدهای روز دنیا بازار كار جدیدی پیش روی جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با عنایت به مزیتهای استان در بحث كشاورزی نماید.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نگاه بین رشته ای خاظرنشان كرد: رشته های مختلف دانشگاهی با یك رویكرد خلاقانه بین رشته ای نسبت به بخش های مختلف كشاورزی در مراحل مختلف ضمن بهینه كردن خروجی و خلق فرایند نوین و دیجیتالی و ارتباط بدیع و اثربخش رشته های متجانس و حتی نامتجانس با كشاورزی در جهت ارتقاء خدمات تخصصی و رفاه مردم و خدمات كیفی، شاخص توسعه را در این مزیت بی بدیل توسعه استان با اتكاء به خلاقیت جوانان هر چه بیشتر رقم خواهند زد.
لازم به ذكر است طبق آئین نامه جدید مراكز علمی كاربردی كشور عرضه هر گونه تمدید و تصویب رشته دانشگاهی جدید منوط به طی مراحل و دریافت مجوز راه اندازی مركز نوآوری دانشگاهی در مركز علمی كاربردی به عنوان محیط واقعی كار می باشد كه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در جهت اجرای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی مبادرت به اخد مجوز راه اندازی مركز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با مبحث كشاورزی هوشمند كرده است.