راه اندازی نخستین مرکز نوآوری دانشگاهی از جانب جهاد دانشگاهی در ارومیه

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از دریافت مجوز راه اندازی نخستین مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه خبرداد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر امین رستم زاده در جلسه شورای کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی که با حضورمدیران گروه های آموزشی برگزار گردید با بیان مطلب فوق اظهار نمود: مجوز راه اندازی مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با مبحث کشاورزی هوشمند از جانب دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و مهدخت بروجردی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور صادر شد.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه کرد: این مرکز نوآوری به استناد دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد در دانشگاهها، ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه تولید محصولات فناورانه و خدمت تخصصی کاربردیمی باشد اظهار نمود: تجاری سازی فناوری یکی از زمینه های بسیار مناسب اشتغال زایی و کسب در آمد می باشد که جهاددانشگاهی با علم بر این مورد و همینطور برپایه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی های لازم برای رسیدن به این هدف را انجام داده است.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه کرد: شناسایی نخبگان و کارآفرینان، ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان همچون مواردی است که در جوامع توسعه یافته کنونی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باش دکه در این راستا مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با تلفیق فناوری و کشاورزی نوین مبادرت به دریافت مجوز مرکز نوآوری با عنوان “کشاورزی هوشمند” کرده است.
وی ادامه داد: این مرکز با ایده جذب خلاقیت ها و نوآوری های دانشجویان ایجادشده و به دنبال پشتیبانی از صاحبان ایده به منظور عرضه یک محصول مبتنی بر دانش و پژوهش به بازار می باشد.
دکتر رستم زاده اضافه کرد: ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده های نو بر اساس دانش، پشتیبانی از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان، کمک به شکل گیری و حیات شرکت های دانش بنیان، ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات، تولید فن آوری جدید در زمینه کشاورزی هوشمند، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه های مادی و معنوی، گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری سازی در زمینه های مختلف و راه اندازی گلخانه های هوشمند و صدور دانش فنی آن به سایر کشورها ازجمله اهداف راه اندازی این مرکز نوآوری می باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اضافه کرد: مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند درصدد است با شناسائی پتانسیل های موجود و پشتیبانی از صاحبان ایده ایجاد بستری برای، عرضه شیوه های نوآورانه و خلاقانه و راهکارهای جدید حوزه کشاورزی و عرضه محصولات کشاورزی برپایه آخرین متدهای روز دنیا بازار کار جدیدی پیش روی جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با عنایت به مزیتهای استان در بحث کشاورزی نماید.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نگاه بین رشته ای خاظرنشان کرد: رشته های مختلف دانشگاهی با یک رویکرد خلاقانه بین رشته ای نسبت به بخش های مختلف کشاورزی در مراحل مختلف ضمن بهینه کردن خروجی و خلق فرایند نوین و دیجیتالی و ارتباط بدیع و اثربخش رشته های متجانس و حتی نامتجانس با کشاورزی در جهت ارتقاء خدمات تخصصی و رفاه مردم و خدمات کیفی، شاخص توسعه را در این مزیت بی بدیل توسعه استان با اتکاء به خلاقیت جوانان هر چه بیشتر رقم خواهند زد.
لازم به ذکر است طبق آئین نامه جدید مراکز علمی کاربردی کشور عرضه هر گونه تمدید و تصویب رشته دانشگاهی جدید منوط به طی مراحل و دریافت مجوز راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی به عنوان محیط واقعی کار می باشد که جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در جهت اجرای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مبادرت به اخد مجوز راه اندازی مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با مبحث کشاورزی هوشمند کرده است.