در صدوپنجاهمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی مصوب شد موافقت با کلیات تبدیل واحد علوم پزشکی تهران به سازمان، تغییر عنوان پژوهشکده معتمد

ربات کشاورز: صدوپنجاهمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی با حضور اعضای این هیات اجرا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا پورعابدی، دبیر هیات امنای جهاددانشگاهی درباره موارد تصویب شده و مورد بررسی یک صدوپنجاهمین جلسه این هیات، بیان کرد: تصویب اساس نامه پژوهشکده معتمد و تغییر عنوان این پژوهشکده به پژوهشکده سرطان معتمد همچون موارد مصوب در این نشست بود.
وی افزود: تعیین محمدحسین حسنی بعنوان نماینده هیات امنا در شورای مرکزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی نیز همچون این موارد است.
دکتر پورعابدی افزود: بحث و بررسی درباب چگونگی ادامه فعالیت های درمانی وابسته به جهاددانشگاهی و ارائه مدلهای پیشنهادی جهت تصمیم گیری به هیات امنا نیز مقرر شد در آینده بررسی شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، دبیر هیات امنای جهاددانشگاهی درانتها اظهار داشت: هم چنین این هیات با کلیات تبدیل واحد جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران به سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران موافقت نمود.

منبع: