در صدوپنجاهمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی مصوب شد موافقت با كلیات تبدیل واحد علوم پزشكی تهران به سازمان، تغییر عنوان پژوهشكده معتمد

ربات كشاورز: صدوپنجاهمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی با حضور اعضای این هیات اجرا شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر محمدرضا پورعابدی، دبیر هیات امنای جهاددانشگاهی درباره موارد تصویب شده و مورد بررسی یك صدوپنجاهمین جلسه این هیات، بیان كرد: تصویب اساس نامه پژوهشكده معتمد و تغییر عنوان این پژوهشكده به پژوهشكده سرطان معتمد همچون موارد مصوب در این نشست بود.
وی افزود: تعیین محمدحسین حسنی بعنوان نماینده هیات امنا در شورای مركزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی نیز همچون این موارد است.
دكتر پورعابدی افزود: بحث و بررسی درباب چگونگی ادامه فعالیت های درمانی وابسته به جهاددانشگاهی و ارائه مدلهای پیشنهادی جهت تصمیم گیری به هیات امنا نیز مقرر شد در آینده بررسی شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، دبیر هیات امنای جهاددانشگاهی درانتها اظهار داشت: هم چنین این هیات با كلیات تبدیل واحد جهاددانشگاهی علوم پزشكی تهران به سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشكی تهران موافقت نمود.

منبع: