برنامه گردشگری سلامت فرهیختگان كهن برگزار گردید

به گزارش ربات كشاورز گروه سلامت سالمندی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با انتشار فراخوانی به دعوت تعدادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، شهرداری و دیگر سالمندان شهر تهران پرداخته و برنامه ˮگردشگری سلامت فرهیختگان كهنˮ در مجتمع تفریحی امام خمینی(ره) لواسان برگزار گردید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، بر طبق این گزارش، دراین برنامه با هدف ارتقای آگاهی های سلامت سالمندی در كنار برنامه های تفریحی، با برگزاری كارگاه های آموزشی به موضوعاتی همچون “شادابی و نشاط در سالمندان”، “سبد غذایی سالمندان”، “حقوق سالمندی در شهر” و ” تداخلات دارویی سالمندی” و اجرای بازی با كلمات در جهت تقویت حافظه پرداخته شد.
همینطور با تعیین سن سلامت به بررسی تجربه زیسته سالمندان پرداخته شد و مقرر شد طی یك تحلیل بسته ارتقاء كیفیت زندگی كه شامل ارجاع به پزشك، بسته تغذیه، بسته فعالیت های بدنی و بسته فعالیت های ذهنی است، عرضه شود.
در ادامه سلسله برنامه های “گردشگری سلامت فرهیختگان كهن” به مبحث نقش همدم در سلامت سالمندی، خود مراقبتی در سالمندی و تغذیه در بیماران دیابتی پرداخته می شود.