نظرسنجی ایسپا نشان داد رضایت نسبی بازنشستگان از خدمات رفاهی و درمانی صندوق صنعت نفت

به گزارش ربات كشاورز نتایج نظرسنجی سازمان ملی افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تیرماه ۹۸ نشان داده است بازنشستگان صندوق صنعت نفت در استان های تهران و خوزستان از خدمات رفاهی و درمانی این صندوق رضایت نسبی دارند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران در تیرماه ۱۳۹۸ میزان رضایت “بازنشستگان صندوق صنعت نفت” را در حوزه های مختلف رفاهی و درمانی مورد سنجش قرار داد. جامعه آماری این طرح، بازنشستگان صندوق مذكور در استان های تهران و خوزستان را شامل می شود كه از بین آنها نمونه ای با حجم ۳ هزار نفر (۱۶۰۰ نفر از تهران و ۱۴۰۰ نفر از خوزستان) انتخاب شده است.
یافته ها و نتایج نظرسنجی فوق نشان داد میانگین رضایت بازنشستگان صنعت نفت از انواع خدمات بیمه ای و درمانی صندوق در طیف صفر تا ۱۰، برابر ۷.۵ است.
این در شرایطی است كه ابعاد سنجش میزان رضایت از انواع خدمات بیمه ای و درمانی شامل میزان رضایت از كل مراحل صدور دفترچه بیمه، مدت زمان بازپرداخت اسناد درمان، مبلغ بازپرداخت اسناد درمان، عقد قراردادهای جدید مراكز درمانی، تعداد و كیفیت بیمارستان و مراكز درمانی، نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل، مدت زمان صدور معرفی نامه های بیمارستانی، نحوه عرضه خدمات در بیمارستان و مراكز، معاینه و معالجه پزشك در بیمارستان و مراكز درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می شود.
همینطور میانگین رضایت بازنشستگان در بخش مالی و اداری در طیف صفر تا ۱۰، برابر ۷.۲ است. ابعاد سنجش میزان رضایت از بخش مالی و اداری عبارت اند از:
رضایت از نظم و بموقع واریز شدن مستمری ها، نحوه درخواست وام های مسكن، كارت رفاهی پاسارگاد، نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل نمایندگی های صندوق، كیفیت عرضه خدمات و سرعت پاسخگویی، دسترسی راحت به مسؤلان نمایندگی های صندوق و رضایت از اطلاع رسانی خدمات صندوق.
به گزارش روابط عمومی ایسپا، میانگین رضایت از نظم و واریز بموقع مستمری ها هم در طیف صفر تا ۱۰، برابر با ۸.۱ است.