با مشاركت پژوهشگاه رویان انجام شد مقایسه مدل شبكه متابولیك میان سلول های پرتوان خام و مقدماتی

به گزارش ربات كشاورز تعدادی از پژوهشگران پژوهشگاه رویان، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از روش های كامپیوتری كوشیدند اختلافات متابولیك میان دو سطح مقدماتی و خام از پرتوانی را مشخص كنند و در این راستا سلول های پرتوان خام را با هشت پروتكل مختلف تولید و ترنسكریپتوم (ژن های بیان شده) آنان با سلول های پرتوان مقدماتی مقایسه شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، پرتوانی در دو سطح متفاوت وجود دارد: مقدماتی (Primed) و خام (Naive). سطح پرتوانی در سلول های پرتوان خام بالاتر است اما سلول های بنیادی پرتوان انسان كه به صورت معمول مورد استفاده قرار می گیرند، در حالت مقدماتی قرار دارند.
در سال های اخیر برخی دستور العمل ها كوشیده اند سلول های بنیادی پرتوان خام تولید كنند. تابحال هیچ یك از این روش های كشت بعنوان استاندارد طلایی در تولید سلول های بنیادی پرتوان خام مطرح نبوده است. علاوه بر این، در هیچ یك از روش های مورد اشاره ثبات ژنتیكی سلول های حاصل مورد بررسی قرار نگرفته است.
علاوه بر این، در مورد عوامل اصلی كه باعث اختلاف متابولیك میان سلول های پرتوان مقدماتی و خام می شود اطلاعات اندكی وجود دارد. دكتر علی شریفی زارچی، میثم یوسفی، دكتر سارا طالع احمد و همكارانشان در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و پژوهشگاه رویان، با استفاده از روش های كامپیوتری كوشیدند اختلافات متابولیك میان این دو سطح از پرتوانی را مشخص كنند.
در این پژوهش، سلول های پرتوان خام با هشت پروتكل مختلف تولید و ترنسكریپتوم (ژن های بیان شده) آنان با سلول های پرتوان مقدماتی مقایسه شد. در این روش مدل متابولیك سلول های بنیادی جنینی پرتوان مقدماتی و خام به صورت شبكه ای تهیه شد، سپس اختلاف مهم متابولیكی میان آنان مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش كه در مجله بین المللی Cell & Bioscience به چاپ رسیده است، نشان داد، بیان ژن های مربوط به متابولیسم تریپتوفان وابسته به كینورنین در سلول های پرتوان خام به شكل مفهوم داری كاهش داشته است.
این پژوهش نشان می دهد، با عنایت به ترنسكریپتوم به دست آمده، هر هشت روش تمایزی برای تولید سلول های پرتوان خام، كاربردی هستند و نتایج حدودا همسانی دارند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد، در سلول های پرتوان خام OXPHOS فعال است و پتانسیل اكسیداسیون-احیا میان سلول های خام و مقدماتی متفاوت می باشد.
طبق اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، علاوه بر این، بر مبنای نتایج این پژوهش متابولیسم تریپتوفان كه بعنوان یك مسیر كلیدی در سلول های پرتوان مقدماتی شناخته می شود، در سلول های خام مهار شده و می تواند نشانگر مناسبی برای تشخیص سلول های پرتوان خام از مقدماتی باشد.