با مشارکت پژوهشگاه رویان انجام شد مقایسه مدل شبکه متابولیک میان سلول های پرتوان خام و مقدماتی

به گزارش ربات کشاورز تعدادی از پژوهشگران پژوهشگاه رویان، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از روش های کامپیوتری کوشیدند اختلافات متابولیک میان دو سطح مقدماتی و خام از پرتوانی را مشخص کنند و در این راستا سلول های پرتوان خام را با هشت پروتکل مختلف تولید و ترنسکریپتوم (ژن های بیان شده) آنان با سلول های پرتوان مقدماتی مقایسه شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پرتوانی در دو سطح متفاوت وجود دارد: مقدماتی (Primed) و خام (Naive). سطح پرتوانی در سلول های پرتوان خام بالاتر است اما سلول های بنیادی پرتوان انسان که به صورت معمول مورد استفاده قرار می گیرند، در حالت مقدماتی قرار دارند.
در سال های اخیر برخی دستور العمل ها کوشیده اند سلول های بنیادی پرتوان خام تولید کنند. تابحال هیچ یک از این روش های کشت بعنوان استاندارد طلایی در تولید سلول های بنیادی پرتوان خام مطرح نبوده است. علاوه بر این، در هیچ یک از روش های مورد اشاره ثبات ژنتیکی سلول های حاصل مورد بررسی قرار نگرفته است.
علاوه بر این، در مورد عوامل اصلی که باعث اختلاف متابولیک میان سلول های پرتوان مقدماتی و خام می شود اطلاعات اندکی وجود دارد. دکتر علی شریفی زارچی، میثم یوسفی، دکتر سارا طالع احمد و همکارانشان در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و پژوهشگاه رویان، با استفاده از روش های کامپیوتری کوشیدند اختلافات متابولیک میان این دو سطح از پرتوانی را مشخص کنند.
در این پژوهش، سلول های پرتوان خام با هشت پروتکل مختلف تولید و ترنسکریپتوم (ژن های بیان شده) آنان با سلول های پرتوان مقدماتی مقایسه شد. در این روش مدل متابولیک سلول های بنیادی جنینی پرتوان مقدماتی و خام به صورت شبکه ای تهیه شد، سپس اختلاف مهم متابولیکی میان آنان مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Cell & Bioscience به چاپ رسیده است، نشان داد، بیان ژن های مربوط به متابولیسم تریپتوفان وابسته به کینورنین در سلول های پرتوان خام به شکل مفهوم داری کاهش داشته است.
این پژوهش نشان می دهد، با عنایت به ترنسکریپتوم به دست آمده، هر هشت روش تمایزی برای تولید سلول های پرتوان خام، کاربردی هستند و نتایج حدودا همسانی دارند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد، در سلول های پرتوان خام OXPHOS فعال است و پتانسیل اکسیداسیون-احیا میان سلول های خام و مقدماتی متفاوت می باشد.
طبق اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، علاوه بر این، بر مبنای نتایج این پژوهش متابولیسم تریپتوفان که بعنوان یک مسیر کلیدی در سلول های پرتوان مقدماتی شناخته می شود، در سلول های خام مهار شده و می تواند نشانگر مناسبی برای تشخیص سلول های پرتوان خام از مقدماتی باشد.