با رصد حرکت ماهیچه ها؛ اگزواسکلتونی که به معلولان کمک می نماید راه بروند

به گزارش ربات کشاورز یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی ابداع کرده که با کمک حسگرهایی حرکات ماهیچه ها را رصد می کند و به افرادی که اندام های تحتانی آنها معلول است، کمک می نماید راه بروند.
دریافت ۱۰ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی کارآمد ابداع کرده است. این اگزواسکلتونHybrid Assistive Limb نام دارد و شرکت Cyberdyne مبدع آن است. این دستگاه با بندهایی دور پای فرد بسته می شود و مجهز به حسگرهایی است که حرکات ماهیچه را رصد می کنند. به همین مناسب افرادی است که اندام های تحتان بدن آنها معلول است و به آنها کمک می نماید راه بروند.