با رصد حركت ماهیچه ها؛ اگزواسكلتونی كه به معلولان كمك می نماید راه بروند

به گزارش ربات كشاورز یك شركت ژاپنی اگزواسكلتونی ابداع كرده كه با كمك حسگرهایی حركات ماهیچه ها را رصد می كند و به افرادی كه اندام های تحتانی آنها معلول است، كمك می نماید راه بروند.
دریافت 10 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، یك شركت ژاپنی اگزواسكلتونی كارآمد ابداع كرده است. این اگزواسكلتونHybrid Assistive Limb نام دارد و شركت Cyberdyne مبدع آن است. این دستگاه با بندهایی دور پای فرد بسته می شود و مجهز به حسگرهایی است كه حركات ماهیچه را رصد می كنند. به همین مناسب افرادی است كه اندام های تحتان بدن آنها معلول است و به آنها كمك می نماید راه بروند.