مدیر مرکز خدمات درمان ناباروری ابن سینا مطرح کرد صدمه پذیری بیشتر مردان در مقابل عوامل مؤثر بر ناباروری

به گزارش ربات کشاورز مدیر مرکز خدمات درمان ناباروری ابن سینا ضمن اعلام نرخ ۲۰.۲ درصدی ناباروری در کشور، تأثیرگذاری عوامل محیطی مؤثر در ناباروری را در آقایان نسبت به خانم ها بیشتر دانست و تاکید کرد: بخصوص تاثیر ˮامواج موبایلˮ بر کاهش میل جنسی و ناباروری افراد تأیید شده که این مورد و ˮمصرف مواد غذایی نامناسبˮ می تواند تاثیر زودهنگام و واضحی بر ناباروری مردان داشته باشد.
علی صادقی تبار در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آمار ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناباروری زوجین در ایران و با تاکید بر آن که نرخ ناباروری در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، تشریح کرد: نرخ جهانی ناباروری حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد و تقریباً برابر با آمار ناباروری در ایران است.
وی افزود: آمار ناباروری در استان های مختلف ایران هم متفاوت بوده و بر مبنای پژوهشی که پژوهشگاه ابن سینا چند سال پیش انجام داده است، نرخ ناباروری در استان های مختلف در بازه ای بین ۱۶ تا ۲۱ الی ۲۲ درصد قرار دارد و میانگین آن ۲۰.۲ درصد است.
مدیر مرکز خدمات درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه میزان ناباروری در یک جامعه تابعی از شرایط محیطی است، توضیح داد: غیر از عوامل نژادی و قومی که می توانند در ناباروری مؤثر باشند، عوامل محیطی هم بر میزان ناباروری افراد یک جامعه اثرگذاری بسیار دارد؛ در جوامع صنعتی و شهرها عوامل فیزیکی همچون آلاینده ها، آلودگی هوا، تشعشعات و امواج، شیوه زندگی (Life style)، نحوه پوشش و فعالیت در افراد مختلف، بر احتمال ناباروری در افراد تأثیر گذار هستند.
صادقی تبار تصریح کرد: در نهایت شاهد می باشیم که نرخ ناباروری در شهرهای صنعتی و شهرهای بزرگ بیشتر بوده و به خصوص آن که تأثیرگذاری عوامل محیطی مؤثر در ناباروری، در آقایان نسبت به خانم ها بیشتر است و به عبارت دیگر صدمه پذیری مردان ساکن شهرهای صنعتی از این لحاظ بیشتر از خانم ها است.
وی با اشاره به بحث “آسیب شناسی تابوانگاری ناباروری”، خاطرنشان کرد: شاید بیشتر از آنچه باید به تفاوت میزان ناباروری در جمعیت آقایان نسبت به خانم ها یا مقایسه نرخ ناباروری در ایران با سایر کشورها بپردازیم، بایستی به درمان ناباروری زوجین دقت کنیم و این فرهنگ را جا بیندازیم که ناباروری نباید یک “استیگما” یا عاملی برای شرمساری و سرافکندگی باشد و دوم آن که تعویق در درمان ناباروری می تواند خطرناک و سبب فرصت سوزی باشد؛ بر همین مبنا زوجینی که از ناباروری خود اطلاع پیدا می کنند باید در نخستین فرصت و کوتاه ترین زمان نسبت به درمان آن اقدام نمایند.
مدیر مرکز خدمات درمان ناباروری ابن سینا “امواج الکترومغناطیس” و امواج فیزیکی از هر نوع را مؤثر در مبتلا شدن به ناباروری دانست و اظهار داشت: همینطور تأیید شده که امواج موبایل هم می تواند بر توان جنسی و ناباروری آقایان و خانم ها تأثیرگذار باشد که البته این تأثیرگذاری بخصوص در آقایان پررنگ تر است.
صادقی تبار در انتها اظهار داشت: مواد غذایی، نگه دارنده ها، مواد غذایی که از ارزش غذایی مناسبی برخوردار نیستند، تاثیر زودهنگام و واضحی در ناباروری آقایان دارد.