مدیر مركز خدمات درمان ناباروری ابن سینا مطرح كرد صدمه پذیری بیشتر مردان در مقابل عوامل مؤثر بر ناباروری

به گزارش ربات كشاورز مدیر مركز خدمات درمان ناباروری ابن سینا ضمن اعلام نرخ ۲۰.۲ درصدی ناباروری در كشور، تأثیرگذاری عوامل محیطی مؤثر در ناباروری را در آقایان نسبت به خانم ها بیشتر دانست و تاكید كرد: بخصوص تاثیر ˮامواج موبایلˮ بر كاهش میل جنسی و ناباروری افراد تأیید شده كه این مورد و ˮمصرف مواد غذایی نامناسبˮ می تواند تاثیر زودهنگام و واضحی بر ناباروری مردان داشته باشد.
علی صادقی تبار در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آمار ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناباروری زوجین در ایران و با تاكید بر آن كه نرخ ناباروری در كشورهای مختلف متفاوت می باشد، تشریح كرد: نرخ جهانی ناباروری حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد و تقریباً برابر با آمار ناباروری در ایران است.
وی افزود: آمار ناباروری در استان های مختلف ایران هم متفاوت بوده و بر مبنای پژوهشی كه پژوهشگاه ابن سینا چند سال پیش انجام داده است، نرخ ناباروری در استان های مختلف در بازه ای بین ۱۶ تا ۲۱ الی ۲۲ درصد قرار دارد و میانگین آن ۲۰.۲ درصد است.
مدیر مركز خدمات درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینكه میزان ناباروری در یك جامعه تابعی از شرایط محیطی است، توضیح داد: غیر از عوامل نژادی و قومی كه می توانند در ناباروری مؤثر باشند، عوامل محیطی هم بر میزان ناباروری افراد یك جامعه اثرگذاری بسیار دارد؛ در جوامع صنعتی و شهرها عوامل فیزیكی همچون آلاینده ها، آلودگی هوا، تشعشعات و امواج، شیوه زندگی (Life style)، نحوه پوشش و فعالیت در افراد مختلف، بر احتمال ناباروری در افراد تأثیر گذار هستند.
صادقی تبار تصریح كرد: در نهایت شاهد می باشیم كه نرخ ناباروری در شهرهای صنعتی و شهرهای بزرگ بیشتر بوده و به خصوص آن كه تأثیرگذاری عوامل محیطی مؤثر در ناباروری، در آقایان نسبت به خانم ها بیشتر است و به عبارت دیگر صدمه پذیری مردان ساكن شهرهای صنعتی از این لحاظ بیشتر از خانم ها است.
وی با اشاره به بحث “آسیب شناسی تابوانگاری ناباروری”، خاطرنشان كرد: شاید بیشتر از آنچه باید به تفاوت میزان ناباروری در جمعیت آقایان نسبت به خانم ها یا مقایسه نرخ ناباروری در ایران با سایر كشورها بپردازیم، بایستی به درمان ناباروری زوجین دقت كنیم و این فرهنگ را جا بیندازیم كه ناباروری نباید یك “استیگما” یا عاملی برای شرمساری و سرافكندگی باشد و دوم آن كه تعویق در درمان ناباروری می تواند خطرناك و سبب فرصت سوزی باشد؛ بر همین مبنا زوجینی كه از ناباروری خود اطلاع پیدا می كنند باید در نخستین فرصت و كوتاه ترین زمان نسبت به درمان آن اقدام نمایند.
مدیر مركز خدمات درمان ناباروری ابن سینا “امواج الكترومغناطیس” و امواج فیزیكی از هر نوع را مؤثر در مبتلا شدن به ناباروری دانست و اظهار داشت: همینطور تأیید شده كه امواج موبایل هم می تواند بر توان جنسی و ناباروری آقایان و خانم ها تأثیرگذار باشد كه البته این تأثیرگذاری بخصوص در آقایان پررنگ تر است.
صادقی تبار در انتها اظهار داشت: مواد غذایی، نگه دارنده ها، مواد غذایی كه از ارزش غذایی مناسبی برخوردار نیستند، تاثیر زودهنگام و واضحی در ناباروری آقایان دارد.