با امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علم و فرهنگ و پارك ملی علوم و فناوری های نرم دنبال می شود توانمندسازی پژوهشی در حوزه صنایع فرهنگی

به گزارش ربات كشاورز با هدف توسعه و ارتقای پژوهش و مطالعات در حوزه صنایع فرهنگی تفاهم نامه همكاری بین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ و پارك ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به امضا رسید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، این تفاهم نامه همكاری در جهت مشاركت با صاحبان ایده های نوآورانه فرهنگ بنیان و بهره مندی از ظرفیت های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و كاربردی متقابل دانشگاه و پارك بین دكتر علیرضا آقابابایی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ و مهندس مهدی عباسی، معاون پارك به امضا رسید.
طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی، توانمندسازی پژوهشی در حوزه صنایع فرهنگی، پشتیبانی از ایده های نوآورانه در انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی صنایع فرهنگی، تقویت محتوای علمی موضوعات در رابطه با فعالیت پارك ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و ایجاد تسهیلات در انجام طرح های پژوهشی، بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه دانشگاه، سوق دادن فعالیت های علمی دانشگاهیان به سمت نیازهای پژوهشی و تشویق دانشجویان برای انجام پروژه های تقاضامحور در حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی از مهم ترین زمینه های همكاری در این موافقت نامه است.