در روسیه؛ گاوها برای افزایش شیر دهی عینك واقعیت مجازی می زنند

به گزارش ربات كشاورز طی تحقیقی در مزرعه ای واقع در روسیه از هدست واقعیت مجازی برای شبیه سازی مرتع در تابستان برای گاوها استفاده شده است. هدف از این تحقیق ارتقای سلامت گاوها و در مرحله بعد افزایش شیردهی آنها است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایونینگ استاندارد، یك مزرعه در روسیه هدست های واقعیت مجازی روی سر گاوها بسته تا سلامت آنها را حفظ كند. در همین راستا گله ای از گاوها در مزرعه كراسنوگورسك در نزدیكی مسكو مجهز به هدست های واقعیت مجازی شده اند تا مرتعی در فصل تابستان برای آنها شبیه سازی شود. به قول وزارت كشاورزی و مواد غذایی در مسكو این عملیات بخشی از یك مطالعه بود كه نشان داد استفاده از واقعیت مجازی وضعیت گله را بهبود بخشیده است. الان این وزارتخانه تصمیم دارد بهبود كلی وضعیت گله برای افزایش شیردهی را با استفاده از هدست واقعیت مجازی آزمایش كند. در این پژوهش هدست های واقعیت مجازی روی سر گاوها بسته شد. گاوها می توانند رنگ ها را تشخیص دهند اما آنها نمی توانند قرمز یا سبز را تشخیص دهند و رنگ های زرد و آبی را به صورت نامحسوس تشخیص می دهند. ازاین رو محققان طیف رنگی نرم افزارهدست واقعیت مجازی را دستكاری كردند تا مناسب بینایی گاوها شود. این در شرایطی است كه بخش های مختلف كشاورزی در روسیه برای ارتقای سلامت گله بیشتر از قبل از ابزارهای رباتیك استفاده می نمایند.