توسعه مشاغل روستایی صدمه های اجتماعی را می کاهد

به گزارش ربات کشاورز ایسنا/مرکزی مدیر کارگروه اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار داشت: فراهم کردن زیرساخت های توسعه مشاغل روستایی و ایجاد اشتغال باعث کاهش صدمه های اجتماعی در جامعه می شود.
محسن نجاتی در نشست با مدیر ستفا استان مرکزی که در دفتر سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان برگزار شد، در مورد بسترسازی، بازارسازی و افزایش تعامل بین این نهاد و جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال بخصوص اشتغال مناطق محروم مطالبی بیان کرد.
وی ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت های توسعه مشاغل روستایی و ایجاد اشتغال باعث کاهش صدمه های اجتماعی در جامعه می شود.
فاطمه غنی پور مدیر ستفا مرکزی هم ضمن تشریح طرح ملی زنان سرپرست خانوار و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان بر پیشگیری از موازی کاری، همکاری علمی، ایجاد اشتغال به صورت علمی و تخصصی و… تصریح کرد.