توسعه مشاغل روستایی صدمه های اجتماعی را می كاهد

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/مركزی مدیر كارگروه اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه روح الله استان مركزی اظهار داشت: فراهم كردن زیرساخت های توسعه مشاغل روستایی و ایجاد اشتغال باعث كاهش صدمه های اجتماعی در جامعه می شود.
محسن نجاتی در نشست با مدیر ستفا استان مركزی كه در دفتر سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان برگزار شد، در مورد بسترسازی، بازارسازی و افزایش تعامل بین این نهاد و جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال بخصوص اشتغال مناطق محروم مطالبی بیان كرد.
وی ادامه داد: فراهم كردن زیرساخت های توسعه مشاغل روستایی و ایجاد اشتغال باعث كاهش صدمه های اجتماعی در جامعه می شود.
فاطمه غنی پور مدیر ستفا مركزی هم ضمن تشریح طرح ملی زنان سرپرست خانوار و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان بر پیشگیری از موازی كاری، همكاری علمی، ایجاد اشتغال به صورت علمی و تخصصی و… تصریح كرد.