گارسون رباتیك در چین استخدام شد

به گزارش ربات كشاورز یك شركت چینی گارسون رباتیكی با ظاهر گربه ساخته كه می تواند غذای مشتریان را به سرمیز آنها ببرد و قادر به مسیریابی در رستوران است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیل میل، در نمایشگاه CES۲۰۲۰ یك گارسون رباتیك با صورت دیجیتالی گربه ای رونمایی شده كه می تواند ظرف های غذا را حمل كند و در رستوران مسیر خویش را بیابد. اگر فردی گوش ربات را نوازش كند، گجت نسبت به آن واكنش نشان داده است. شركت چینیPudu Tech ربات «بلابات»( BellaBot )را برای رستوران ها ساخته است. این گارسون رباتیك بانمك فقط یكی از دستگاه های خودكاری است كه در نمایشگاه CES۲۰۲۰ میلادی رونمایی شده است. در كنار آن رباتی هم در نمایشگاه رونمایی شده كه می تواند حركات یوگا و تای چی را هم انجام دهد. «بلابات» می تواند در محیط هایی مملو از موانع مسیریابی كند. این ربات دارای ۴ طبقه است و می تواند بشقاب ها را روی آن حمل كند. كارگران انسانی باید بشقاب های غذا را روی طبقات قرار دهند و گارسون رباتیك گربه ای هنگام تحویل غذا به مشتری با میومیوكردن به آنها اخطار می دهد. اگر مشتری با نوازش گوش گربه از ربات تشكر كند، صورتكی خوشحال روی نمایشگر آن ظاهر می شود. جالب آنكه اگر مشتری بیش از اندازه ربات را نوازش كند نیز، گجت واكنش نشان داده است. به قول طراح ربات، در صورتی كه مشتری در انجام وظایف دستگاه اختلال ایجاد كند، ربات عصبانی می شود.