یارانه حمایتی خرید تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت بیش تر می شود

به گزارش ربات کشاورز مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از افزایش یارانه حمایتی معاونت علمی و فناوری برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت اطلاع داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد اظهار داشت: با هدف بهره مندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی از حمایت های این نهاد، برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، یارانه خرید این تجهیزات بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: درصد یارانه پیشنهاد شده در این طرح، علاوه بر یارانه معمول نمایشگاه و مبالغ ذکر شده پیشین است. یعنی یارانه حمایتی خرید این تجهیزات افزایش می یابد.
اسدی فرد اظهار داشت: در این طرح پیشنهادی یارانه مراکز دولتی عضو شبکه که جزء رتبه های یک تا صد شبکه امسال باشند و همه تجهیزات نوع یک یا دو را در نمایشگاه خریداری کنند ۱۵ درصد یارانه مازاد دریافت می کنند.
وی افزود: بر طبق این طرح، مراکز دولتی عضو شبکه که در رتبه بالاتر از صد قرار بگیرند و همه تجهیزات نوع یک و دو را بخرند، مشمول ۱۰ درصد یارانه این طرح قرار می گیرند.
اسدی فرد تصریح کرد: مقرر است که مراکز خصوصی عضو شبکه هم که در رتبه یک تا صد شبکه امسال قرار دارند و همه تجهیزات نوع یک یا دو را خریداری می کنند هم ۲۰ درصد یارانه این طرح جدید را دریافت می کنند.
بنا به قول مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مراکز خصوصی عضو شبکه که در رتبه بالاتر از صد قرار دارند و خریدار تجهیزات نوع یک و دو هستند هم مشمول ۲۰ درصد یارانه می شوند.