اندازه گیری قند خون در خواب با سیستم هوشمند

به گزارش ربات كشاورز اندازه گیری قند خون به خصوص جهت بررسی وضعیت افراد مبتلا به دیابت همیشه یك چالش جدی بوده و محققان برای حل این مشكل از یك سیستم هوشمند بهره گرفته اند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، پی بردن به میزان قند خون بدون سوراخ كردن سطح پوست هنوز به آسانی ممكن نیست ولی محققان دانشگاه وارویك انگلیس برای نخستین بار یك سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی را ابداع نموده اند كه قادر به برآورد دقیق قند خون با استفاده از علایم و سیگنال های الكتروكاردیوگرافی است.
سوراخ كردن مداوم نوك انگشت برای اندازه گیری میزان قند خون كار دشواری است، اما روش جدید تنها بر اساس بررسی نوار الكتروكاردیوگرافی با استفاده از یك سیستم هوش مصنوعی عمل می كند. مزیت این سیستم امكان استفاده از آن برای اندازه گیری قند خون حتی در شرایطی است كه فرد به خواب رفته است.
سیستم مورد اشاره با بررسی ریتم علایم الكتروكاردیوگرافی خاص هر فرد و با بهره گیری از سوابق جمع آوری شده توسط تك تك اشخاص می تواند الگوهایی را در این حوزه بیابد و در نهایت اندازه گیری خویش را انجام دهد. این سیستم حتی می تواند میزان پایین قند خون را هم شناسایی كند و در این حوزه به بیمار اخطار دهد. دقت سیستم مورد اشاره فعلاً در حدود ۸۲ درصد است كه امید می رود در آینده باز هم افزایش یابد.