رییس جهاددانشگاهی استان کرمان خبر داد تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود

به گزارش ربات کشاورز ایسنا/کرمان رئیس جهاددانشگاهی استان کرمان با اشاره به اینکه در اجرای طرح احیای بازار قلعه محمود به دنبال افزایش هم افزایی و همکاری ثمربخشی بوده ایم اظهار نمود: تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با احیای این بازار، فرصت گردشگری مناسبی را برای استان کرمان فراهم نماییم.
دکتر “رضا کامیاب مقدس” امروز یکشنبه ۲۹ دیماه در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش و پشتیبانی تولید و اشتغال صنایع دستی با رویکرد پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به همت جهاددانشگاهی استان کرمان و با حمایت استانداری کرمان در بازار قلعه محمود با حضور معاون امور اقتصادی استاندار کرمان، اعضای شورای شهر کرمان و معتمدین این محله اظهار داشت: افتتاح این مرکز بمنظور تکمیل زنجیره کامل اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد فرصت و زمینه اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی برای زنان سرپرست خانوار یکی از اهداف بسیار مهم در امتداد راه اندازی مرکز آموزش و پشتیبانی تولید و اشتغال صنایع دستی بوده است اظهار نمود: اساسا راه اندازی این مرکز گام بسیار مهمی در امتداد احیای بازار قلعه محمود و رونق بخشی میدان و بازار قلعه خواهد بود.
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان با تشکر از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان بعنوان ناظر عالیه طرح تسهیل گری در امتداد راه اندازی دفاتر تسهیل گری در کرمان اضافه کرد: امروز شاهد شکوفایی دفاتر تسهیل گری در مناطق مختلف شهر کرمان هستیم که تنها یکی از اقدامات و خروجی این دفاتر، ادامه به تحصیل صدها فرزندی است که در این شهر به دلیلهای مختلف از تحصیل بازمانده بودند.
مجری طرح دفاتر تسهیل گری استان کرمان به اهداف احیای بازار قلعه محمود در امتداد اقدامات جهاددانشگاهی استان کرمان بعنوان معین اقتصادی و فرهنگی شهر کرمان پرداخت و اظهار داشت: هدف از احیای بازار قلعه محمود و میدان قلعه در این است که این گوهر زیبای شهر کرمان که غبار گذشت زمان روی آن پوشیده شده بود باردیگر نمایان شود و این فرصت بسیار بزرگ فرهنگی و گردشگری شهری کرمان بار دیگر زنده و باردیگر به پیکره شهر کرمان تقدیم شود.
وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح احیای بازار قلعه محمود به دنبال افزایش هم افزایی و همکاری ثمربخشی بوده ایم اظهار نمود: تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با احیای این بازار، فرصت گردشگری مناسبی را برای استان کرمان فراهم نماییم برای اینکه در در سند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان که توسط جهاددانشگاهی تدوین شده، تاکید گردیده است که معضل بزرگ شهر کرمان نبود مرکز متمرکز عرضه و تولید صنایع دستی است که در این راستا به دنبال ایجاد یک مجموعه شکل یافته عرضه صنایع دستی در بازار قلعه محمود هستیم.

منبع: