تأثیر غلظت آلژینات و حضور سلول های تخمدانی در کیفیت کشت فولیکول

ربات کشاورز: بمنظور بررسی اثر غلظت آلژینات و حضور سلول های تخمدانی در تکوین و فعالیت فولیکول های در حال کشت، دکتر حسین بهاروند، دکتر پریسا جمال زایی، دکتر رضازاده ولوجردی، دکتر لیلا منتظری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تربیت مدرس پژوهشی را طراحی کردند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، استخراج و کشت فولیکول های تخمدانی در شرایط آزمایشگاهی بعنوان یک ابزار پژوهشی جهت بررسی روند فولیکول زایی، استفاده گسترده ای دارد. همچنین، جایگزینی بالقوه برای مبتلایان به سرطان که فرصت استفاده از گنادوتروپین ها را قبل از شیمی درمانی ندارند به حساب می آید تا توان باروری خودرا بازیابند.
به طور کلی فولیکول ها به صورت های چسبیده و غیرچسبیده کشت داده می شوند. آلژینات نوعی پلی ساکارید طبیعی است و در سال های اخیر بعنوان هیدروژل در زیست پزشکی و مهندسی بافت کاربردهای فراوانی یافته است.
به منظور بررسی اثر غلظت آلژینات و حضور سلول های تخمدانی در تکوین و فعالیت فولیکول های در حال کشت، دکتر حسین بهاروند، دکتر پریسا جمال زایی، دکتر رضازاده ولوجردی، دکتر لیلا منتظری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تربیت مدرس پژوهشی را طراحی کردند که طی آن فولیکول های پرناتال از تخمدان موش با دو هفته سن استخراج شده، در حضور یا غیاب سلول های تخمدانی، در آلژینات با غلظت های ۰.۵، ۰.۷۵ و ۱ درصد محصور (انکپسوله) شده، به مدت ۱۴ روز کشت داده شدند.
شکل ظاهری، قطر، زنده مانی و میزان تشکیل آنتروم (حفره) در فولیکول ها و بلوغ تخمک ها در زمان کشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد فولیکول ها در بهترین غلظت آلژینات در حضور یا غیاب سلول های تخمدانی کشت داده شدند؛ سپس میزان شکسته شدن DNA، سطح ترشح استرادیول، پروژسترون و اندرواستندیون به وسیله فولیکول ها و کیفیت بلوغ تخمک ها اندازه گیری شد.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی International Journal of Fertility and Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد، در غیاب سلول های تخمدانی، فولیکول های کشت داده شده در ۰.۵ درصد آلژینات نسبت به مقادیر دیگر زنده مانی بهتری داشتند. با این حال، در گروه یک درصد حفره زایی بیشتر و میزان تخریب تخمک کمتر بود. همین طور مشاهدات نشان داد در حضورسلول های تخمدانی، قطر فولیکول، زنده مانی و تشکیل آنتروم بهبود می یابد. در نهایت مقایسه کشت در ۰.۵ درصد آلژینات در حضور یا غیاب سلول های تخمدانی نشان داد در حضور سلول های تخمدانی میزان ترشح پروژسترون افزایش یافته، میزان ناهنجاری در گرانول های غشایی کاسته می شود.
طبق اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد ۰.۵ درصد آلژینات بهترین غلظت برای کشت فولیکول است و استفاده از سلول های تخمدانی با بازسازی شرایط طبیعی سلول ها موجب بهبود شرایط کشت می شود.

منبع: