رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشكی شهیدبهشتی در سمت خود ابقا شد

به گزارش ربات كشاورز از جانب رئیس جهاددانشگاهی، رئیس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشكی شهیدبهشتی در سمت خود ابقا شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی طی حكمی دكتر علیرضا بهرامی، رئیس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشكی شهید بهشتی را به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا كرد.
در بخشی از این حكم آمده است:
امید است با اتكال به خداوند متعال و همكاری و همدلی همه جهادگران عزیز آن واحد در انجام وظایف محوله و توسعه كمی و كیفی فعالیتهای آن واحد موفق باشید.