رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی در سمت خود ابقا شد

به گزارش ربات کشاورز از جانب رئیس جهاددانشگاهی، رئیس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی در سمت خود ابقا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی دکتر علیرضا بهرامی، رئیس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی را به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز آن واحد در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آن واحد موفق باشید.