طی انعقاد تفاهم نامه انجام شد همكاری مشترك جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی و مركز مطالعات دین و سلامت

ربات كشاورز: در امتداد بهره برداری از توانایی های علمی و ظرفیت های اجرایی و انجام كارهای مشترك در حوزه پژوهشی تفاهم نامه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی و مركز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی منعقد شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، بمنظور گسترش همكاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و تبادل تجارب و اطلاعات و بهره مندی از توانمندی های تخصصی در جهت ایجاد هماهنگی در امتداد رفع نیازمندی های جامعه، تفاهم نامه همكاری مشترك میان فرج حسینیان، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی و حجت الاسلام مرتضی عبدالجباری، مدیر مركز مطالعات دین و سلامت منعقد شد.
از محورهای همكاری در این تفاهم نامه می توان به شناخت نیاز كشور در زمینه های كاری طرفین و برنامه ریزی در جهت رفع آنها باتوجه به خاصیت های هریك از طرفین، همكاری و اجرای طرح های مشترك پژوهشی، برگزاری نشست ها، سمینارها و همایش های مشترك و همكاری در برگزاری كارگاه های آموزش مشترك اشاره نمود.
این تفاهم نامه با حضور مدیران و اعضاء گروه پژوهشی سلامت سالمندی جهاد دانشگاهی و اعضاء هیئت علمی مركز مطالعات دین و سلامت و گروه معارف دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی منعقد شد.

منبع: