توسط معاونت علمی صورت می گیرد؛ پشتیبانی از مالکان ساختمانهایی که متقاضی بهینه سازی انرژی هستند

به گزارش ربات کشاورز معاونت علمی و فناوری از مالکان ساختمان هایی که متقاضی اجرای طرح بهینه سازی انرژی در ساختمان هستند حمایت می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهینه سازی انرژی در ساختمان و کاهش تلفات انرژی می تواند صرفه جویی قابل توجهی در حوزه ملی به همراه داشته باشد. در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مالکان ساختمان های که متقاضی اجرایی طرح بهینه سازی انرژی در ساختمان هستند حمایت می کند.
«پروژه بهینه­ سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» همچون طرح هایی است که به این منظور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به راه افتاده است.
این پروژه تلاش دارد تا با تجمیع تلاشهای صورت گرفته در این حوزه و توسعه فرهنگ سازی میان شهروندان، مردم را با مفهوم بهینه سازی انرژی آشنا کند. شاخت عمومی از مزایایی پیشگیری از اتلاف انرژی می تواند در کاهش مصرف و صرفه جویی منابع، نقش بسزایی داشته باشد.
پروژه بهینه­ سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، بانظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری در شهر تهران حمایت مالی می کند. شهروندان متقاضی می توانند با رفتن به سایت این پروژه از جزئیات این بسته حمایتی و نحوه ثبت نام، در طرح آگاه شوند.
بر اساس سند جدید چشم انداز، باید تا سال ۱۴۲۷ مصرف انرژی در کشور به یک دوم مصرف فعلی کاهش پیدا کند. بر همین اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تدوین بسته حمایت مالی و توسعه فرهنگ سازی، تلاش دارد تا توجه بیش تری را به این مقوله مهم جلب نماید.