توسط برگزیده جشنواره خوارزمی؛ شیشه های فلزی بررسی شدند

به گزارش ربات کشاورز برگزیده جشنواره خوارزمی موفق به بررسی شیشه های فلزی در جهت جوان سنتزی، تطابق و رهایش این نوع فلزات شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، فلزات شیشه ای دسته ای از مواد جامد آمورف هستند که از راه انجماد سریع مذاب های فلزی و جلوگیری کردن از تبلور آنها تشکیل می شوند.
فلزات شیشه ای به خاطر داشتن ساختار اتمی بی نظم خواص فیزیک، شیمیایی و مکانیکی منحصر به فردی دارند که سبب شده این مواد به لحاظ کاربردی جالب توجه باشند.
از آنجایی که ماهیت شیشه معمایی دیرینه در علم مواد و فیزیک ماده چگال به حساب می آید، شناخت ما از فلزات شیشه ای هم کافی نیست.
دکتر وی هواوانگ برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی موفق به مطالعه شیشه های فلزی شد.
این فعالیت پژوهشی، موفقیت های علمی در مواجهه با مسائل و چالش های بنیادین در رابطه با فیزیک شیشه ای عرضه شده است.
یافته های گروه تحقیقاتی در موسسه فیزیک آکادمی علوم چین را در زمینه رهایش دینامیکی فلزات شیشه ای مفهوم واحدهای سیلان در فلزات شیشه ای، فلزات شیشه ای در ابعاد کم، جوان سازی فلزات شیشه ای و تطابق رهایش و خواص در فلزات شیشه ای عرضه می شود.
این طرح در بخش پژوهش های بنیادی گروه تخصصی مواد، متالورژی و انرژی های نو سی و سومین جشنواره خوارزمی رتبه به دست آورد.