تولید 5000 گان بیمارستانی به همت اتاق بازرگانی و جهاددانشگاهی گلستان

ربات كشاورز: گلستان قرارداد تهیه و تحویل 5000 دست لباس گان بیمارستانی امروز با حضور رضا ثقفی رئیس جهاددانشگاهی گلستان و علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی گرگان به امضاء رسید.

در راستای مقابله و پیش گیری از شیوع بیماری كرونا و نیز تامین لوازم كادر درمانی بیمارستانها با استفاده از پتانسیل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، قرارداد تهیه و تحویل ۵۰۰۰ دست لباس گان بیمارستانی بین جهاددانشگاهی گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی گرگان و تحت نظارت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان منعقد شد.

بر اساس این قرارداد مقرر شد جهاددانشگاهی گلستان تا در مدت دو هفته، ۵۰۰۰ دست لباس گان بیمارستانی را بمنظور تامین پوشش كادر درمانی تهیه و به اتاق بازرگانی تحویل دهد.

در این قرارداد كه در امتداد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی كشور منعقد شده، از پیشرانان این طرح جهت بكارگیری زنان مشمول، جهت همكاری دعوت به عمل آمده است و حدود ۱۰۰ نفر آمادگی خودرا جهت انجام این كار اعلام نمودند.

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به كارفرمایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اجرای جهاددانشگاهی و طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نیز به كارفرمایی معاونت زنان ریاست جمهوری در حال اجراست.

منبع: