ایسپا: ۸۹ و چهار دهم درصد مردم موافق قرنطینه شهرهای محل شیوع بیشتر كرونا هستند

به گزارش ربات كشاورز مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با انتشار نتایج یك نظرسنجی اعلام نمود كه ۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی كه ویروس كرونا در آنها شیوع بیشتری دارند، هستند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اینباره اعلام نمود:

بررسی دیدگاه مردم ایران نسبت به شیوع كرونا طرح سنجش نگرش مردم به ابعاد شیوع كرونا، در تاریخ 21 تا 25 اسفند 1398 در سطح ملی با اندازه نمونه 1554 نفر به صورت مصاحبه تلفنی توسط مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به صورت خویش فرمایی انجام شده است.

در این نظرسنجی 50.1 درصد پاسخگویان مرد و 49.9 درصد زن می باشند. میانگین سنی پاسخگویان 39.5 سال می باشد. 31.2 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات كمتر از دیپلم، 29.9 درصد تحصیلات دیپلم و 38.4 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.

در مجموع 73.6 درصد پاسخگویان ساكن در مناطق شهری و 26.4 درصد هم در مناطق روستایی ساكن می باشند.

۷۵.۲ درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به ویروس كرونا هستند.

5.1 درصد تا حدودی نگرانی دارند و در مقابل 19.6 درصد نگرانی كم و بسیار كم دارند.

نتایج مقایسه ای داده ها نشان داده است زنان (حدود 78 درصد) بیشتر از مردان (حدود 73 درصد) در این خصوص نگرانی زیاد دارند.

میزان نگرانی زیاد بین افراد 30-49 سال (78.3 درصد) بیشتر از سایر گروه های سنی می باشد و میزان نگرانی گروه سنی بالای 50 سال (70.6 درصد) در مقایسه با سایر گروه های سنی در ابتلای خود یا اعضای خانواده شان اندكی كمتر از سایر گروه ها است.

با افزایش سطح تحصیلات میزان نگرانی افراد بیشتر می باشد.

81.3 درصد افراد دارای تحصیلات ارشد و دكتری به میزان زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان هستند در صورتی كه این میزان بین افراد دارای تحصیلات كمتر از دیپلم 73.6 درصد می باشد. میزان نگرانی مردم در مناطق شهری و روستایی تفادت معناداری ندارد و حدودا به میزان مشابه نگران این مورد هستند.

89.4 درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی كه ویروس كرونا در آنها شیوع بیشتری دارند می باشند (منظور محدود شدن ورود و خروج شهرها، شهر تعطیل شود و مردم جز برای كار ضروری بیرون نیایند). طبق نتایج مقایسه ای داده ها، زنان (92.6 درصد) بیشتر از مردان (87.1 درصد) موافق قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هستند. میزان موافقت با قرنطینه این شهرها بین افراد 30 تا 49 ساله (92.4 درصد) بیشتر از سایر گروه ها می باشد.

كمترین میزان موافقت با این اقدام هم مربوط به گروه سنی بالای 50 سال با 85 درصد می باشد. با افزایش سطح تحصیلات میزان موافقت با قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هم افزوده می شود. 95.7 درصد افراد با تحصیلات كارشناسی ارشد و دكترا، 94.1 درصد افراد با تحصیلات كاردانی و كارشناسی، 90.1 درصد افراد دیپلم و 84.1 درصد افراد با تحصیلات كمتر از دیپلم موافق قرنطینه شهرها می باشند.