ایسپا: ۸۹ و چهار دهم درصد مردم موافق قرنطینه شهرهای محل شیوع بیشتر کرونا هستند

به گزارش ربات کشاورز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام نمود که ۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارند، هستند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اینباره اعلام نمود:

بررسی دیدگاه مردم ایران نسبت به شیوع کرونا طرح سنجش نگرش مردم به ابعاد شیوع کرونا، در تاریخ ۲۱ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ در سطح ملی با اندازه نمونه ۱۵۵۴ نفر به صورت مصاحبه تلفنی توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به صورت خویش فرمایی انجام شده است.

در این نظرسنجی ۵۰.۱ درصد پاسخگویان مرد و ۴۹.۹ درصد زن می باشند. میانگین سنی پاسخگویان ۳۹.۵ سال می باشد. ۳۱.۲ درصد پاسخگویان دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، ۲۹.۹ درصد تحصیلات دیپلم و ۳۸.۴ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.

در مجموع ۷۳.۶ درصد پاسخگویان ساکن در مناطق شهری و ۲۶.۴ درصد هم در مناطق روستایی ساکن می باشند.

۷۵.۲ درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به ویروس کرونا هستند.

۵.۱ درصد تا حدودی نگرانی دارند و در مقابل ۱۹.۶ درصد نگرانی کم و بسیار کم دارند.

نتایج مقایسه ای داده ها نشان داده است زنان (حدود ۷۸ درصد) بیشتر از مردان (حدود ۷۳ درصد) در این خصوص نگرانی زیاد دارند.

میزان نگرانی زیاد بین افراد ۳۰-۴۹ سال (۷۸.۳ درصد) بیشتر از سایر گروه های سنی می باشد و میزان نگرانی گروه سنی بالای ۵۰ سال (۷۰.۶ درصد) در مقایسه با سایر گروه های سنی در ابتلای خود یا اعضای خانواده شان اندکی کمتر از سایر گروه ها است.

با افزایش سطح تحصیلات میزان نگرانی افراد بیشتر می باشد.

۸۱.۳ درصد افراد دارای تحصیلات ارشد و دکتری به میزان زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان هستند در صورتی که این میزان بین افراد دارای تحصیلات کمتر از دیپلم ۷۳.۶ درصد می باشد. میزان نگرانی مردم در مناطق شهری و روستایی تفادت معناداری ندارد و حدودا به میزان مشابه نگران این مورد هستند.

۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارند می باشند (منظور محدود شدن ورود و خروج شهرها، شهر تعطیل شود و مردم جز برای کار ضروری بیرون نیایند). طبق نتایج مقایسه ای داده ها، زنان (۹۲.۶ درصد) بیشتر از مردان (۸۷.۱ درصد) موافق قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هستند. میزان موافقت با قرنطینه این شهرها بین افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله (۹۲.۴ درصد) بیشتر از سایر گروه ها می باشد.

کمترین میزان موافقت با این اقدام هم مربوط به گروه سنی بالای ۵۰ سال با ۸۵ درصد می باشد. با افزایش سطح تحصیلات میزان موافقت با قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هم افزوده می شود. ۹۵.۷ درصد افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا، ۹۴.۱ درصد افراد با تحصیلات کاردانی و کارشناسی، ۹۰.۱ درصد افراد دیپلم و ۸۴.۱ درصد افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم موافق قرنطینه شهرها می باشند.