راه اندازی صفحه ویژه اطلاع رسانی ویروس کرونا در SID

ربات کشاورز: به دنبال شیوع ویروس کرونا (COVID-19) در دنیا، صفحه ویژه اطلاع رسانی در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) افتتاح شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در امتداد اطلاع رسانی علمی به مخاطبان دانشگاهی، زیردامنه Corona.sid.ir فعال گردیده است و مخاطبان می توانند بوسیله این صفحه اطلاعاتی مانند نویسندگان مقالات علمی با موضوع کرونا و آخرین مقالات منتشرشده با این مساله را مشاهده کنند. هم چنین روند سالانه انتشار مقالات با این مساله و روند روزانه آن نیز شایان توجه است.

برمبنای اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، هم چنین این صفحه مطرح ترین نشریات علمی و پرکاربردترین کلیدواژه ها را در این عرصه موضوعی به مخاطبان معرفی کرده است.

منبع: