راه اندازی صفحه ویژه اطلاع رسانی ویروس كرونا در SID

ربات كشاورز: به دنبال شیوع ویروس كرونا (COVID-19) در دنیا، صفحه ویژه اطلاع رسانی در مركز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) افتتاح شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در امتداد اطلاع رسانی علمی به مخاطبان دانشگاهی، زیردامنه Corona.sid.ir فعال گردیده است و مخاطبان می توانند بوسیله این صفحه اطلاعاتی مانند نویسندگان مقالات علمی با موضوع كرونا و آخرین مقالات منتشرشده با این مساله را مشاهده كنند. هم چنین روند سالانه انتشار مقالات با این مساله و روند روزانه آن نیز شایان توجه است.

برمبنای اعلام روابط عمومی مركز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، هم چنین این صفحه مطرح ترین نشریات علمی و پركاربردترین كلیدواژه ها را در این عرصه موضوعی به مخاطبان معرفی كرده است.

منبع: