همكاری 2 مركز پژوهشی برای بهره برداری از زیست فناوری در سرطان سینه

به گزارش ربات كشاورز معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری از توسعه همكاری این پژوهشگاه با پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهی آگاهی داد و اظهار داشت: این همكاریهای در زمینه استفاده از زیست فناوری در سرطان سینه خواهد بود.
دكتر محمدعلی ملبوبی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به همكاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری با سایر مراكز تحقیقاتی، اضافه كرد: در مذاكراتی كه با پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهی داشتیم، به نتایج خوبی برای همكاری دست یافتیم.
وی با اشاره به اینكه تفاهم نامه همكاری میان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهی به امضا رسید، اظهار نمود: در پژوهشگاه ما بیشتر كار پژوهشی انجام می شود تا توسعه فناوری، ولی پژوهشكده معتمد از تولید فناوری تا بالین فعال است و این همكاری رابطه مكملی را میان این دو مركز پژوهشی و فناوری باعث خواهد شد.
ملبوبی با اشاره به اینكه هر دوی این مركز فعالیت شان در حوزه سرطان است، تصریح كرد: ازاین رو این همكاری باعث می شود كه در سال های آینده به نتایج خوبی دست یابیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری در مورد زمینه های همكاری در تفاهم نامه امضا شده میان طرفین با اشاره به اینكه این زمینه های همكاری در دست بررسی می باشد، خاطرنشان كرد: بر طبق این تفاهم نامه كارگروه مشتركی میان این پژوهشگاه و پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهی بوجود آمده است تا زمینه های همكاری مشترك را بررسی كند.
به قول وی، حوزه های همكاری در حوزه استفاده از زیست فناوری در سرطان پستان است.

منبع: