همکاری ۲ مرکز پژوهشی برای بهره برداری از زیست فناوری در سرطان سینه

به گزارش ربات کشاورز معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از توسعه همکاری این پژوهشگاه با پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی آگاهی داد و اظهار داشت: این همکاریهای در زمینه استفاده از زیست فناوری در سرطان سینه خواهد بود.
دکتر محمدعلی ملبوبی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با سایر مراکز تحقیقاتی، اضافه کرد: در مذاکراتی که با پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی داشتیم، به نتایج خوبی برای همکاری دست یافتیم.
وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی به امضا رسید، اظهار نمود: در پژوهشگاه ما بیشتر کار پژوهشی انجام می شود تا توسعه فناوری، ولی پژوهشکده معتمد از تولید فناوری تا بالین فعال است و این همکاری رابطه مکملی را میان این دو مرکز پژوهشی و فناوری باعث خواهد شد.
ملبوبی با اشاره به اینکه هر دوی این مرکز فعالیت شان در حوزه سرطان است، تصریح کرد: ازاین رو این همکاری باعث می شود که در سال های آینده به نتایج خوبی دست یابیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در مورد زمینه های همکاری در تفاهم نامه امضا شده میان طرفین با اشاره به اینکه این زمینه های همکاری در دست بررسی می باشد، خاطرنشان کرد: بر طبق این تفاهم نامه کارگروه مشترکی میان این پژوهشگاه و پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی بوجود آمده است تا زمینه های همکاری مشترک را بررسی کند.
به قول وی، حوزه های همکاری در حوزه استفاده از زیست فناوری در سرطان پستان است.

منبع: