فعالیت بیشتر از 700شركت خلاق در كشور

به گزارش ربات كشاورز معاونت علمی و فناوری اعلام نمود هم اكنون بیشتر از ۷۰۰شركت خلاق در كشور فعالیت می نمایند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، افتتاح شتابدهنده های جدید همچون اقدامات محوری در توسعه زنجیره زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی است. ایجاد مراكز نوآوری جدید در استان های اصفهان، سیستان و بلوچستان، گیلان و ایجاد مراكز نوآوری جدید و توسعه یافته در حوزه علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی، مركز نوآوری دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی، در این راستا صورت گرفته است. تعداد شركت های خلاق با تاكید بر گسترش اجزای مختلف زیست بوم صنایع خلاق همچون شتابدهنده ها از عدد ۷۰۰ شركت عبور كرده است. شتابدهنده های جدید در استان های مانند اصفهان، سیستان و بلوچستان و گیلان بوجود آمده اند. مراكز نوآوری در حوزه علوم انسانی هم در دانشگاه علامه طباطبایی، مركز نوآوری دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی، با هدف گسترش هر چه بیشتر كمی و كیفی شركت ها و صنایع خلاق و فرهنگی تاسیس شده اند. علاوه بر توسعه شتابدهنده ها و مراكز نوآوری، شركت های خلاق به ابزارهای مالی قوی نیاز دارند تا بتوانند سیر طبیعی رشد را از ایده به سمت شركتی قوی طی كنند. سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر برنامه توسعه زیست بوم شركت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اینباره اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۲ ماهه اخیر یك صندوق تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی شروع به كار كرد.