انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

ربات کشاورز: ​​​​​​​با حکم رئیس جهاددانشگاهی، مهدی عباسی بعنوان سرپرست سازمان دانشجویان این نهاد منصوب گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی در حکمی مهدی عباسی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد را با حفظ سمت بعنوان سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب نمود.
در قسمتی از متن این حکم آمده است:
«انتظار می رود تقویت مشارکت دانشجویان و کارهای دانشجویی در آن سازمان، تقویت رویکردهای دانشجومحور و ایجاد سازوکار جریان مستمر حیات دانشجویی در جهاددانشگاهی و جانشین پروری خصوصاً با رویکرد توانمندسازی دانشجویان، دستور کار آن سازمان قرار گیرد.»
طبق اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر طیبی در نامه ای جداگانه از کوشش های مهندس مهدی کاظمی خالدی در طول مدت تصدی مسئولیت ریاست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.

منبع: