انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

ربات كشاورز: ​​​​​​​با حكم رئیس جهاددانشگاهی، مهدی عباسی بعنوان سرپرست سازمان دانشجویان این نهاد منصوب گردید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی در حكمی مهدی عباسی مدیركل دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد را با حفظ سمت بعنوان سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب نمود.
در قسمتی از متن این حكم آمده است:
«انتظار می رود تقویت مشاركت دانشجویان و كارهای دانشجویی در آن سازمان، تقویت رویكردهای دانشجومحور و ایجاد سازوكار جریان مستمر حیات دانشجویی در جهاددانشگاهی و جانشین پروری خصوصاً با رویكرد توانمندسازی دانشجویان، دستور كار آن سازمان قرار گیرد.»
طبق اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، دكتر طیبی در نامه ای جداگانه از كوشش های مهندس مهدی كاظمی خالدی در طول مدت تصدی مسئولیت ریاست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تشكر و قدردانی كرد.

منبع: