در مقاله پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی؛ سلامت معنوی در سالمندان ایرانی بررسی گردید

به گزارش ربات کشاورز مقاله پژوهشی با مبحث ˮسلامت معنوی در سالمندان ایرانی: مرور نظام مندˮ در مجله پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در متن این مقاله آمده است: پیشبینی شده که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۱.۷درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد. سالمندی جمعیت پدیده ای محدود به یک کشور یا منطقه نیست، بلکه پدیده ای جهانی است و باید آنرا موفقیتی انسانی در نظر گرفت، چونکه محصول فرآیند طولانی سازگاری است که در آن طول عمر و امید به زندگی در نتیجه پیشرفت های پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه اجتماعی افزایش یافته است.
در همین راستا، با عنایت به رشد جمعیت سالمندان، توجه به ابعاد مختلف سلامتی همچون سلامت معنوی و عوامل در رابطه با آن و برنامه ریزی برای برآوردن نیازها و بهبود کیفیت زندگی آنان ضروری به نظر می آید.
همچنین در نتیجه این پژوهش آمده است: بر مبنای یافته ها می توان اظهار داشت که ارتقای سلامت معنوی در سالمندان می تواند در سلامت روانی، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی آنان مؤثر باشد. نتایج به دست آمده در بررسی رابطه خصوصیت های جمعیت شناختی و سلامت معنوی بعضاً متناقض بود؛ از این رو لازم است برای ارزیابی دقیق سلامت معنوی در سالمندان ابزار متناسب با این گروه سنی و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی طراحی و اجرا شود.
این پژوهش حاصل همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه معارف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

منبع: