فعالیت ۳۰۰ متخصص ایرانی خارج از کشور در شرکتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری اعلام نمود ۳۰۰ محقق مقیم خارج هم اکنون در شرکتهای دانش بنیان مشغول فعالیت هستند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، استفاده از تجربه و توان علمی متخصصان ایرانی در شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور است. این کار در کنار استفاده از این ظرفیت های علمی به بازگشت متخصصان و کارآفرینان ایرانی هم کمک می نماید.
در قالب برنامه connect.isti.ir بیشتر از ۳۰۰ نفر از ایرانی ها خارج از کشور در شرکت های دانش بنیان مشغول به کار شدند.
اشتغال در شرکت های فناور و مراکز نوآوری و شتابدهنده بعنوان مربی و مشاور همچون مزایایی است که در این طرح برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
دانش آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و اساتید ایرانی خارج از کشور که هم اکنون ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشتشان به کشور بیشتر از دو سال نگذشته باشد می توانند از این طرح استفاده کنند.

منبع: