مروری بر نتایج نظرسنجی ایسپا؛ بیماران كرونایی چقدر از خدمات درمانی رضایت دارند؟

به گزارش ربات كشاورز نتایج نظرسنجی های ایسپا نشان داده است ۶۰.۷ درصد افرادی كه به واسطه كرونا در بیمارستان بستری بوده اند، به عملكرد وزارت بهداشت در مواجهه با كرونا نمره ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در تاریخ سوم تا هفتم تیر ماه ۱۳۹۹ به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نظرسنجی با عنوان «بررسی نگرش مبتلایان به ویروس کرونا در مورد خدمات عرضه شده به آن ها» توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اجرا شده است.
جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ویروس کرونا است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در بیمارستان ها بستری شده و تحت درمان قرار گرفته اند. تعداد نمونه این گروه ۱۵۴۸ نفر و شیوه گردآوری اطلاعات تکمیل پرسشنامه ساخت یافته از راه مصاحبه تلفنی بوده است.

نمره ۱۶.۵ از ۲۰ به عملکرد بیمارستان و خدمات دریافتی در دوران بستری
در مجموع درصد قابل توجهی از بستری شدگان (۸۰.۷ درصد) معتقدند فرایند پذیرش در بیمارستان خوب و بسیارخوب بوده است و در مقابل ۱۱.۴ درصد گفته اند فرایند پذیرش ضعیف بوده است. ۷.۲ درصد هم نظر بینابین داشته اند.
نتایج حاصل از ارزیابی خدمات بیمارستان نشان می دهد، در مجموع نحوه برخورد پرستاران خوب بوده است. ۸۴.۲ درصد افراد نمونه نحوه برخورد پرستاران را خوب ارزیابی کرده اند و در مقابل ۹.۴ درصد ضعیف دانسته اند.
۶.۲ درصد هم نظر بینابین داشته اند. ۸۷.۶ درصد نحوه برخورد پزشکان را خوب یا خیلی خوب و ۶.۹ درصد ضعیف ارزیابی کرده اند. ۴.۲ درصد افراد نمونه هم نظر بینابین داشته اند.
از نظر ۸۲.۳ درصد پاسخگویان میزان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل و کادر درمان خوب یا بسیار عالی بوده است. در مقابل ۱۱ درصد افراد نمونه رعایت پروتکل ها توسط پرسنل و کادر درمان را ضعیف یا بسیار ضعیف دانسته اند. ۶.۳ درصد افراد هم نظر بینابین داشته اند.
۷۸.۳ درصد افراد نمونه معتقدند نحوه پاسخگویی به سوالات ایشان در بیمارستانی که بستری بوده اند خوب یا بسیارخوب بوده است. ۷.۴ درصد نظر بینابین داشته و ۱۳.۴ درصد گفته اند نحوه پاسخگویی ضعیف بوده است. در مجموع میانگین نمره عملکرد بیمارستان و خدمات دریافتی بین افراد نمونه تقریباً ۱۶.۵ است.
درخصوص خدمات سی تی اسکن بیمارستان ها، ۷۷.۹ درصد از پاسخگویان گفته اند بیمارستانی که در آن بستری بوده اند امکانات سی تی اسکن داشته است و در مقابل ۱۸.۱ درصد گفته اند بیمارستانشان از خدمات سی تی اسکن بهره مند نبوده است. ۴ درصد هم در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرده اند.
همچنین ۱۹.۶ درصد افراد تجربه بستری شدن در آی سی یو را داشته اند. ۷۵.۲ درصد افرادی که در بخش آی سی یو بستری شده بودند، تجهیزات بخش را خوب ارزیابی کرده اند و در مقابل ۴.۳ درصد تجهیزات بخش را ضعیف دانسته اند. ۱۰.۹ درصد افراد هم نظر بینابین داشته اند.

آموزش های لازم درمورد پیش گیری از انتقال بیماری به دیگران
۲۱.۸ درصد از پاسخگویان فرم خود اظهاری را از راه سامانه ۴۰۳۰ تکمیل کرده اند و ۷۰ درصد تکمیل کنندگان فرم سامانه گفته اند راهنمایی ها و پیام هایی که از راه این سامانه به تلفن همراه آنها ارسال می شد به آنها کمک کرده است. در مقابل ۲۵.۸ درصد از پاسخگویان محتوای این پیام ها را مفید ارزیابی نکرده اند.
۸۳.۶ درصد افراد نمونه گفته اند در زمان ترخیص از بیمارستان شرایط مرخص شدن را داشته اند و ۱۶.۱ درصد براین باورند که در زمان ترخیص همچنان احتیاج به مراقبت در بیمارستان داشته اند.
طبق نتایج، ۷۶.۷ درصد افراد در زمان ترخیص سفارش و آموزش های لازم درمورد پیش گیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده اند. ۲۲.۹ درصد گفته اند در این خصوص آموزشی ندیده اند. درصد قابل توجهی از بیمارانی که در زمان ترخیص آموزش های لازم برای دوران نقاهت را دیده اند (۷۷.۳ درصد) گفته اند این آموزش ها برای آنها مفید بوده است.

نمره بیماران به عملکرد وزارت بهداشت
۶۰.۷ درصد افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری بوده اند، به عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا نمره ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده اند. ۱۵ درصد نمره ۱۱ تا ۱۵ و ۱۴.۳ درصد نمره ۱۰ و کمتر اختصاص داده اند. در مجموع میانگین نمره وزارت بهداشت و درمان بین افراد نمونه تقریباً ۱۶.۲ است. ۱۰ درصد هم نمره ای اعلام نکردند.
۵۱.۳ درصد افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری بوده اند به عملکرد دستگاه های اجرایی در مواجهه با کرونا نمره ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده اند. ۱۷.۱ درصد نمره ۱۱ تا ۱۵ و ۱۹.۸ درصد نمره ۱۰ و کمتر داده اند. ۱۱.۸ درصد هم نمره ای اعلام نکردند. در مجموع میانگین نمره دستگاه های اجرایی بین افراد نمونه تقریباً ۱۵.۳ است.
طبق نتایج، ۳۳.۳ درصد پاسخگویان هزینه ای در زمان ترخیص پرداخت نکرده اند. ۷.۴ درصد افراد کمتر از صد هزار تومان، ۹.۲ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، ۱۷.۸ درصد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و ۹ درصد بین پانصد تا یک میلیون تومان پرداخت کرده اند. همینطور طبق اظهارات پاسخگویان، ۱۳ درصد مبلغی بین یک تا پنج میلیون تومان و ۴.۹ درصد بیشتر از شش میلیون تومان در زمان ترخیص به بیمارستان پرداخت کرده اند. ۵.۳ درصد پاسخگویان هم از مبلغ پرداختی در زمان ترخیص اطلاعی نداشته اند.
در نظرسنجی دیگری از همین طرح، جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به کرونا است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در منزل تحت درمان و قرنطینه قرار گرفته اند. تعداد نمونه این گروه ۴۷۵ نفر است.

وضعیت بیماران در مورد فرم خوداظهاری سامانه ۴۰۳۰
نتایج نشان داد ۶۱.۵ درصد از پاسخگویان پیش از مبتلا شدن به کرونا، فرم خود اظهاری سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت را تکمیل نکرده اند و ۳۷.۹ درصد پاسخگویان این کار را انجام داده بوده اند. در این ارتباط افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از سایر گروه های تحصیلی فرم خوداظهاری را تکمیل کرده اند. ۸۴.۴ درصد کسانی که فرم خوداظهاری را تکمیل کرده اند راهنمایی های سامانه ۴۰۳۰ و پیام هایی که از راه این سامانه به تلفن همراه آنها ارسال می شد را مفید دانسته اند.
یافته ها نشان میدهد ۸۳.۴ درصد از پاسخگویان با رفتن به پزشک و پاسخ آزمایشگاه و ۸ درصد از راه تماس تلفنی کارکنان بهداشت متوجه ابتلای خود به بیماری کرونا شده اند. ۴۵.۱ درصد از پاسخگویان، بعد از اطلاع از این مساله، به مراکز بهداشتی و درمانی، ۲۸.۴ درصد به بیمارستان دولتی و ۹.۳ درصد به پزشک خصوصی مراجعه نموده اند.
۸۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند، سفارش های لازم از جانب کارشناسان وزارت بهداشت برای رعایت قرنطینه و ماندن در منزل به آنها عرضه شده است.
۶۰.۸ درصد پاسخگویان بیان کرده اند بعد از مبتلا شدن به بیماری کرونا، پزشک برای آنها دارو تجویز کرده است. پزشکان برای افراد ۵۰ سال و بالاتر بیشتر از دیگر گروه های سنی دارو تجویز کرده اند. از بین کسانی که پزشک برای آنها دارو تجویز کرده است ۴۶.۴ درصد از آنها داروی مورد نظر را از داروخانه داخل شهر، ۲۷.۷ درصد از داروخانه مرکز بهداشت و ۲۲.۱ درصد از داروخانه بیمارستان تهیه کرده اند.
۸۶.۱ درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در هفته اول مبتلا شدن به کرونا، از مراکز بهداشتی درمانی نزدیک محل زندگیشان با آنها تماس گرفته اند. ۸۸ درصد از پاسخگویان گفته اند از جانب کارکنان بهداشت سفارش های لازم برای رعایت قرنطینه و ماندن در منزل به آنها عرضه شده است. از نظر ۶۳.۸ درصد از پاسخگویان محتواهای آموزشی عرضه شده برای مراقبت در منزل به میزان «زیاد یا بسیارزیاد» و از نظر ۱۲.۵ درصد به میزان «کم یا بسیارکم» برای آنها مفید بوده است.
بنا بر اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، در این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شد باتوجه به میزان رضایت از عملکرد کادر درمانی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، مجموعه وزارت بهداشت و دستگاه های اجرایی به عملکرد هر یک از آنها نمره ای از صفر تا بیست بدهند.
– میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مراکزی که به آن مراجعه نموده اند ۱۶ از ۲۰ است.
– میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مجموعه وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا ۱۵.۳ از ۲۰ است.
– میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد کادر بهداشت در مبحث غربالگری، پیگیری حال بیماران، اطمینان از وضعیت آنها در زمان قرنطینه در منزل، عرضه سفارش های لازم در مورد فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و دستکش ۱۵.۹ از ۲۰ است.
– میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد همه دستگاه های اجرایی در مواجهه با کرونا بین نمره ۱۴.۱ از ۲۰ است.