رئیس جهاد دانشگاهی لرستان تاکید کرد: لزوم تدوین فرآیندهای بومی در مراکز رشد

لرستان رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار داشت: تلاش جهاد دانشگاهی استان ایجاد فضا و فرصت برای توسعه دانش بنیان و پایدار استان است.
دکتر سید علی نادر دهقانی در حاشیه جلسه ارزیابی مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان که توسط کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد، اظهار نمود: در جهت ارزیابی مراکز رشد کشور کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد این واحد بازدید و با واحدهای فناور هم گفتگو کردند.
وی بیان نمود: در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان در بحث زیرساخت ها، پذیرش‎ها، خروجی ها، نحوه تجاری سازی، شرکت های دانش بنیان و خلاق عرضه شد.
دهقانی اضافه کرد: کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعد از بازدید و گفتگو با واحدها از عملکرد مرکز و فعالیتهای انجام شده و در حال انجام رضایت داشتند.
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان خاطرنشان کرد: امیدواریم این بازدیدها و گفت وگوها منجر به این شود که از واحدهای فناور، جوانان خلاق و کسانی که درحوزه تجاری سازی دانش فعالیت دارند حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی اظهار داشت: تمام تلاش و تلاش جهاد دانشگاهی لرستان از طریق اندازی مرکز رشد پشتیبانی از جوانان خلاق، علاقمند به فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان بوده و هست.
دهقانی افزود: تمامی تلاش جهاد دانشگاهی لرستان ایجاد فضا و فرصت برای توسعه دانش بنیان و پایدار استان است.
این مسئول خاطرنشان کرد: تلاش می نماییم فرایند لازم برای تجاری سازی را در یک مدل علمی بومی شده پیاده نماییم به نحوی که خروجی آن تبدیل به شکوفایی اقتصادی، تحقق اهداف موردنظر برنامه های توسعه کشور، پیشگیری از مهاجرت نخبگان و جوانان و کاهش صدمه های اجتماعی شود و فضا و فرصتی را مهیا نماییم تا توسعه دانش بنیان و پایدار لرستان تحقق یابد و این یک لزوم و مهم می باشد.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینکه رسیدن به توسعه دانش بنیان و پایدار لرستان شرط و پیش مقدمه ای دارد و آن این است که افرادی که از معاونت علمی و ساختارهای بالای کشور رجوع می کنند با عنایت به مقتضیات سازمان‎ها، ساختارها و مراکز رشد حمایت های لازم را داشته باشند، تصریح کرد: این حمایت ها غالباً مادی نیست بلکه در بحث آئین نامه ها، چارچوب ها و توجه به صدور مجوزها و درخواست ها برای شکوفایی و حرکت هرچه بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه لرستان به لحاظ زیرساختی باید تقویت شود، اضافه کرد: فضای مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان برای رفع نیازها ضروریست به میزان سه برابر وضعیت کنونی توسعه داده شود.
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان عنوان کرد: امیدواریم مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری کمک کنند تا این زیرساخت ها و فضا در استان مهیا شود و بتوانیم جوانان بیشتری را در مرکز رشد پذیرش نماییم.
دهقانی با اشاره به اینکه نخستین سازمانی که در حوزه فعالیتهای دانش بنیان در لرستان کار را شروع کرد جهاد دانشگاهی لرستان بود، خاطرنشان کرد: خاصیت این نهاد آغاز و راه‎اندازی فرهنگ فعالیت مبتنی بر خلاقیت در استان است و خوشبختانه امروز خیلی ها به این حوزه ورود پیدا کرده و فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این بازدیدها و توانمندی ها سبب شود در جهت موفقیت واحدهای فناور قدم های بیشتری برداریم.